Планови

План за спречување на создавање на отпад на Република Северна Македонија (2022 – 2028)
План за Управување со отпад на РСМ 2021 до 2031 година
План за подготвеност и одговор за превенција од итни случаи - отстранување на техничките и економските бариери за започнување на активности за чистење на контаминираните локации со алфа-HCH, бета-HCH и линдан во ОХИС
План за управување со сливот на Охридското Езеро
Национален Акционен план за ратификација и спроведување на Протоколот за тешки метали, Протоколот за POPs и Гетебуршкиот протокол кон Конвенција за далекусежно прекугранично загадување на воздухот
План за управување со отпад од електрична и електронска опрема во Република Македонија со физибилити студија за период 2013 – 2020
План за затворање на нестандардните депонии во Република Македонија