Planet

Plani për parandalimin dhe gjenerimit të mbetjeve i Republikës së Maqedonisë së Veriut (2022 – 2027)
PLANI KOMBËTAR PËR MENAXHIMIN TË MBETURINAVE NË REPUBLIKËN E MAQEDONISË SË VERIUT 2021-2031
Plani i Menaxhimit të Pellgut ujëmbledhës të Liqenit të Ohrit
VLERËSIMI STRATEGJIK I MJEDISIT JETËSOR PËR PLANIN PËR MENAXHIMIN ME TRASHËGIMINË NATYRORE DHE KULTURORE NË RAJONIN E OHRIT
Plani Kombëtar Akcional për ratifikimin dhe zbatimin e Protokollit për metale të rënda, Protokolli i POPs dhe Protokolli i Geterburgut në Konventën e ndotjes së largët ndërkufitare të ajrit
Plani për menaxhimin me mbeturina nga pajisjet elektrike dhe elektronike në Republikën e Maqedonisë me studimet e fizibilitetit për periudhën 2013 – 2020
Plani për mbylljen e deponive të pastandardizuara në Republikën e Maqedonisë