minist.-150x150
.
.
minist.-150x150
.
.
minist.-150x150
LAJMËRIM Për përgatitje të aktеve nënligjor nga fusha e ujërave
Sipas Ligjit për Ujërat (“Gazeta zyrtare e Republikës së Maqedonisë” nr. 87/2008, 6/2009, 161/2009, 83/2010, 51/2011, 44/2012, 23/2013, 163/2013, 180 /2014, 146/2015 dhe 52/2016 dhe
minist.-150x150
Njoftimi i aktiviteteve për fillimin e procedurës për miratimin e Ligjit për shpalljen e Kanionit të Matkës për monument të natyrës  
Ministria e Mjedisit Jetësor dhe Planifikimit Hapësinor ka filluar procedurën për miratimin e Ligjit për shpalljen e Kanionit të Matkës për monument të natyrës. Pasuria
vodosnabduvanje
MMJPH siguroi mjete për përfundimin e sistemit të furnizimit me ujë në vendbanimin Nikushtak dhe Vishticë në komunën e Likovës
Qeveria e Republikës së Maqedonisë së Veriut në seancën e 86-të miratoi Informacionin për prokurimin publik shumëvjeçar për financimin e aktiviteteve për furnizim me ujë
Оџаклиеска ја отвори воведната работилница за изработка на Локални Акциони Планови
Oxhaklieska hapi punëtorinë hyrëse për zhvillimin e planeve lokale të veprimit për mjedisin
Zëvendësministrja e Mjedisit Jetësor dhe Planifikimit Hapësinor, Hristina Oxhaklieska, mori pjesë në punëtorinë hyrëse për zhvillimin e Planeve Lokale të Veprimit Mjedisor (LEAP), e cila


 Më shumë ngjarje - 2020

MMJPH

MMJPH