Патоказот за декарбонизација на Енергетската заедница, обрска и можност за позелен раст и развој на државата
Udhërrëfyesi për dekarbonizimin e Komunitetit të Energjisë, detyrim dhe mundësi për rritje dhe zhvillim më të gjelbër të shtetit
Ministrja e Mjedisit Jetësor dhe Planifikimit Hapësinor Kaja Shukova sot ka zhvilluar një takim me drejtorin e komunitetit energjetik, Artur Lorkovski. Në takim, drejtori Lorkovski
МЖСПП
THIRRJE PUBLIKE për regjistrimin e shoqatave të qytetarëve që veprojnë në fushën e mjedisit
Në interes të komunikimit më të mirë dhe bashkëpunimit të frytshëm dhe efikas me sektorin joqeveritar, Ministria e Mjedisit Jetësor dhe Planifikimit Hapësinor po i
МАСВА и МЖСПП со меморандум за соработка ќе работат на унапредување на управувањето со отпадот во земјата
MASVA dhe MMJPH me një memorandum bashkëpunimi do të punojnë në përmirësimin e menaxhimit të mbeturinave në vend
Me nënshkrimin e memorandumit për bashkëpunim ndërmjet Shoqatës Maqedonase për Mbeturina të Ngurta (MASVA) dhe Ministrisë së Mjedisit Jetësor dhe Planifikimit Hapësinor, filloi konferenca vjetore
МЖСПП
Rezultatet e Konkursit për shpërndarjen e fondeve për financimin dhe realizimin e programeve, projekteve dhe aktiviteteve të tjera në fushën e mjedisit jetësor per vitin 2023
Rezultatet e Konkursit për shpërndarjen e fondeve për financimin dhe realizimin e programeve, projekteve dhe aktiviteteve të tjera në fushën e mjedisit jetësor per vitin
Градиме партнерства за зелен развој и зачувување на животната средина
Ndërtojmë partneritete për zhvillimin e gjelbër dhe ruajtjen e mjedisit
Ministrja e Mjedisit Jetësor dhe Planifikimit Hapësinor, Kaja Shukova, ka zhvilluar një takim pune me drejtorin e Organizatës për Lidhjen e Vlerave Natyrore dhe Njerëzit
IPA_Gran1
Shukova: Po intensifikojmë aktivitetet për shfrytëzimin e fondeve të grantit IPA në mjedisin jetësor
Shkalla e zbatimit të ndihmës IPA për mjedisin jetësor dhe përshpejtimi i procesit të shfrytëzimit të fondeve të granteve IPA ishin tema kryesore e takimit


 Më shumë ngjarje - 2020

MMJPH

MMJPH