minist.-150x150
Gjashtë ligje nga fusha e menaxhimit me mbeturinat
  З А К О Н ЗА УПРАВУВАЊЕ СО ОТПАДОТ_ 17.09.2021 СЛ. ВЕСНИК БР. 216   З А К О Н ЗА УПРАВУВАЊЕ СО ПАКУВАЊЕ
МЖСПП
Mbledhja e tetë e Komisionit për Menaxhimin e Trashëgimisë Natyrore dhe Kulturore të Rajonit të Ohrit
Во пресрет на COP26, Младински  самит за климатски промени  во Скопје
Në prag të #COP26, Samitit Rinor për Ndryshime Klimatike në Shkup
- Të rinjtë duhet të jenë më të zëshëm që të dëgjohet zëri i tyre – tha ministri Nuredini në sesionin e panelit të titulluar
minist.-150x150
L A J M Ë R I M Për përgatitje të aktit nënligjor nga fusha e ujrave
Në kuadër të Projektit “Kthjellu” i cili zhvillohet nga Instituti për Studime të Komunikimit- ISK, u hartua dhe iu dorëzua Ministrisë së Mjedisit Jetësor dhe
minist.-150x150
MMJP miratoi një PLANI KOMBËTAR PËR MENAXHIMIN TË MBETURINAVE NË REPUBLIKËN E MAQEDONISË SË VERIUT 2021-2031.pdf
PLANI KOMBËTAR PËR MENAXHIMIN TË MBETURINAVE NË REPUBLIKËN E MAQEDONISË SË VERIUT 2021-2031
Државниот секретар Шукова на меѓународна конференција на тема „Европската Унија во
Sekretarja shtetërore Shukova në konferencën ndërkombëtare me temë “Bashkimi Evropian në tranzicion”
Sekretarja shtetërore në Ministrinë e Mjedisit Jetësor dhe Planifikimit Hapësinor Kaja Shukova, mori pjesë në konferencën parlamentare ndërkombëtare me temë “Bashkimi Evropian në tranzicion” që u mbajt në Cavtat, Republika e Kroacisë. Në fjalimin e saj,


 Më shumë ngjarje - 2020

MMJPH

MMJPH