Контакт

Архива – 3251-530

Васка Стојановска – технички секретар
v.stojanovska@moepp.gov.mk
075/383-046, 02/3251-403

Сашо Секуловски - Помошник раководител на сектор за координација на работата на министерот
s.sekulovski@moepp.gov.mk
076/456-716, 02/3251-449

Управа за животна средина – 3251 – 461

Лица офицери за заштита на лични податоци

Билјана Тешева Ѓорѓиевска
b.tesheva@moepp.gov.mk
02/3251-457

Блаже Јосифовски
b.josifovski@moepp.gov.mk

Дилек Али
d.ali@moepp.gov.mk
02/3251-651

Беса Татеши
b.tateshi@moepp.gov.mk
02/3251-481