Контакт

Канцеларија за комуникација со јавност

тел: 02/3225-237 e-mail: infoeko@moepp.gov.mk