Анкета за библиотечно работење

Дали сте запознаени дека Министерството за животна средина и просторно планирање има библиотека со домашен и странски материја достапен до јавноста?

Дали сте запознаени како може да се користи библиотеката на Министерството за животна средина и просторно планирање?

Колку сте задоволни од досегашната работа на библиотеката на Министерството за животна средина и просторно планирање?

МЖСПП

МЖСПП