Соопштение за јавноста 06.02.2018 год.

Ве известуваме дека заменик министерот за животна средина и просторно планирање, Јани Макрадули, ќе престојува во Подгорица, Црна Гора во периодот од 7-9 февруари. Во среда, на 7 февруари заменик министерот Макрадули ќе учествува на средба на претставници на високо ниво за регионална имплементација на Парискиот Договор за клима, а наредните два дена на “Регионалната работилница за Националните системи за инвентари, проекции и политики и мерки”.

Настаните се во рамки на имплементацијата на регионалниот проект RIPAP (Regional Implementation of the Paris Agreement) кој ги поддржува Албанија, Босна и Херцеговина, Македонија, Косово*, Црна Гора, Србија и Турција како корисници во развојот на економии засновани на ресурси со ниски емисии на штетни гасови и градење на климатски отпорни држави.

Проектот е дизајниран да им помогне на корисниците да ги разберат и да делуваат во правец на исполнување на целите на Парискиот договор.

 Ju njoftojmë se zëvendësministri i Mjedisit Jetësor dhe Planifikimit Hapësinor, Jani Makraduli, do të qëndrojë në Podgoricë, Mal të Zi në periudhën prej 7-9 shkurt. Të mërkurën, më 7 shkurt zëvendësministri Makraduli do të marrë pjesë në takimin e përfaqësuesve në nivel të lartë për implementimin rajonal të Marrëveshjes së Parisit për klimën, ndërsa dy ditët në vijim në “Punëtorinë rajonale për sistemet kombëtare të inventarizimit, proeksioneve dhe politikave dhe masave “.

Këto ngjarje janë në kuadër të zbatimit të projektit rajonal RIPAP-ZRMP ( (Regional Implementation of the Paris Agreement – Zbatimit Rajonal të Marrëveshjes së Parisit), i cili mbështet Shqipërinë, Bosnjën dhe Hercegovinën, Maqedoninë, Kosovën *, Malin e Zi, Serbinë dhe Turqinë si përfitues në zhvillimin e ekonomive të bazuara në burime me emisione të ulëta të gazrave të dëmshëm dhe ndërtimit të shteteve të qëndrueshme ndaj klimës.

Projekti është i dizajnuar për të ndihmuar përdoruesit të kuptojnë dhe të veprojnë në drejtim të përmbushjes së caqeve të Marrëveshjes së Parisit