Резултати од објавената Програма за управуање со водите за 2018 година на Министерството за животна средина и просторно планирање

Резултати од објавената Програма за управуање со водите за 2018 година на Министерството за животна средина и просторно планирање (“Службен Весник на Република Македонија” бр. 17/18, 40/18) на 26.01.2018 годинадел III, точка 1 (Проектирање и израдба на нови и одржување и унапредување на постојните јавни водоснабдителни објекти и Уредување и реконструкција на водотеци).
 

 

Барател Име на проект
1 Општина Кичево Резервоар за вода во с. Колибари со потисен и доводен цевковод
2 Општина Брвеница Проект за инфраструктура за уредување на коритото на река Боговиње од мостото на регионалниот пат П-402 во с. Боговиње до река Вардар во с. Радиовце
3 Oпштина Сарај Систем за финансирање на системот за водоснабдување на с.Горно Свиларе
4 Општина Крушево Преоект за зафаќање на води за дополнително водоснабдување на индустрис. зона Опаленик, општина Крушево
5 Општина Чучер Сандево Реконструкција на примарна и секундарна водоводна мрежа за село Блаце
6 Општина Демир Kапија Основен проект за изградба на резервоар за вода од 200 м3 за водовод во село Корешница, општина Демир Капија
7 Општина Теарце Проектирање на разводна водоводна мрежа
8 Општина Липково Барање средства за изготвување техничка документација за водоснабдување на општина липково
9 Општина Ѓорче Петров Изградба на примарна и секундарна водоснабнителна мрежа во населено место НИКИШТАНИ
10 Општин а Тетово Каскадно уредување на река Пена-потпорни sидови
11 Општина Новаци Реконструкција на доводен цевковод од 5-те чешми
12 Општина Струга Изградба на резервoар за вода за пиење со капацитет од 700 м/3 во село Лабуништа
13 Општина Врапчиште Дводен цевковод за с. Неготино
14 Општина Крива Паланка Основен проект за водоснабдување на населбите Просарци, Камењарци и мачорци, с. Луке, Крива Паланка Секундарна мрежа
15 КЈП Водовод Кочани Основен проект за препумпна станица за дел од системот висока зона на притисок на град Кочани