Презентиран нацрт извештајот за национална база на емисии на стакленички гасови

IMG_4801(15.02.2017) Денеска во просториите на МАНУ беше презентиран нацрт извештај за националните емисии на стакленички гасови, подготвен во рамките на  проектот “Втор двогодишен извештај за климатски промени”

Извештајот е изработен врз основа на анализите на ажурираната база на емисии на стакленички гасови (инвентар), која сега содржи опсежни информации за периодот 1990-2014 година, одредени со Рамковната конвенција на Обединетите нации за климатски промени:

  • шест стакленички гасови (CO2, CH4, N2O, HFC, PFC, и SF6)
  • четири стакленички гасовисо индиректно влијание (CO, NOx, NMVOC и SO2)
  • пет категории (енергетика; индустриски процеси; земјоделство, шумарство и промена на користење на земјиштето; отпад; прекурсори и индиректни емисии)
  • и околу 60 подкатегории на податоци.

    Освен што податоците од инвентарот и анализите од извештајот ќе овозможат државата да известува согласно обврските кон Конвенцијата за климатски промени и барањата од Европската заедница, ќе овозможат стекнување на појасна претстава за реалните можности за економски напредок на државата проследен со нискo-јаглеродни емисии.Главна карактеристика на овој документ што е изработен со методологија за која што се задолжени развиените држави, што овозможува споредливост на добиените податоци со сите држави во светот.

map
IMG_4800За извршените анализи во најголем дел се користат официјални национални податоци (главно преземени од Заводот за статистика на Република Македонија) и во мал дел експертски проценки, што е потврда за веродостојноста и точноста на добиените резултати како и воспоставување на системски и одржлив систем за собирање на потребните податоци за емисии на стакленички гасови.

Во рамките на работилницата, се дискутираа резултатите и препораките за подобрување на нацрт извештајот по сите застапени сектори, со цел да се воспостават одржливи начини за собирање на податоци кои ќе овозможат подетален инвентар. Бидејќи, колку е подобра основата (инвентарот) – толку се подобри и реултатите (ниско-јаглеродна економски развиена држава).Проекот се реализира како резултат од соработката на Министерството за животна средина и просторно планирање, Програмата за развој на ОН (УНДП) и Гобалниот еколошки фонд(ГЕФ).