21 Документ транспарентност

 

 1. Стратешки план на министерствата и другите органи на државната управа
 2. Буџет
 3. Усвоени извештаи за реализација на буџетот
 4. Ревизорски извештаи
 5. План за јавни набавки, со сите измени и дополнувања
 6. Правилник за внатрешна организација
 7. Органограм на внатрешна организација
 8. Правилник за систематизација на работните места
 9. Список на лица вработени во институцијата со позиција, службен е-маил и службен телефон
 10. Консолидирани текстови од закони и подзаконски акти во надлежност на секое министерство
 11. Обрасци што ги користат граѓаните при доставување на поднесоци до министерствата за остварување на нивните права, а особено обрасци на барање од граѓаните за издавање на реални акти
 12. Тарифници за надоместоци за издавање на реални акти
 13. Листа на информации од јавен карактер
 14. Контакт лице задолжено за информации од јавен карактер
 15. Правилникот за заштитено внатрешно пријавување
 16. Контакт лице овластено за заштитено внатрешно пријавување
 17. Име и презиме на офицерот за заштита на лични податоци, позиција во институцијата:
 18. Контакт телефон и е-маил за генерални прашања
 19. Листа на активни регистри што ги водат министерствата, во зависност од надлежноста
 20. Биографии од министер, заменик на министер и државен секретар
 21. Најава на месечни настани или онлајн календар