Решенија за одобрување на Елаборати за заштита на животната средина

Жиро сметка за издавање на Решение по Елаборат за заштита на животна средина
Решенија за одобрување на елаборат за заштита на животна средина за изведување на Инвестициски проект за собирање на отпадни води
Укажување за неправилности во елаборат за заштита на животна средина од инвеститорот Ремондис Медисон ДОО Битола