СЕКТОР ЗА КООРДИНАЦИЈА НА РАБОТАТА НА МИНИСТЕРОТ

Ред бр. Име и презиме Позиција Email адреса Моб. телефон
Јасминa Петковска Раководител на сектор  

j.petkovska@moepp.gov.mk

 

 

076 432 757

 

Сашо Секуловски Помошник раководител на сектор s.sekulovski@moepp.gov.mk 076456 716
Билјана Ѓорѓиевска Раководител на протоколарни и организациони работи и

Јазична редакција

b.gjorgjievska@moepp.gov.mk 076 445 884
Билкизе Исмаили Помлад   соработник -преведувач b.ismaili@moepp.gov.mk 072 313 057
Зекије Рамадани Помлад   соработник -преведувач z.ramadani@moepp.gov.mk 076 455 404
Васка Стојановска Самостоен референт – технички секретар (технички секретар на министер, v.stojanovska@moepp.gov.mk 075 383 046
Јакуп Азири Помлад референт за административни работи j.aziri@moepp.gov.mk 076422481
Фламуре Бериша Советник за соработка со европски и вон европски земји

 

f.berisha@moepp.gov.mk 070 267 256
Југослав Јовановиќ Раководител на одделение за комуникација, односи со јавност и едукација j.jovanovik@moepp.go.mk 076 455 46
Ангелина Јовановиќ Советник за информирање и соработка со медиуми a.jovanovik@moepp.go.mk 070 267 238
Ангелина Барбаровска Помлад соработник за спроведување на кампањи a.barbarovska@moepp.gov.mk 072 278 961
Снежана Ѓорѓиева Самостоен референт за општи работи (помошник во едукативни проекти) s.gjorgjieva@moepp.gov.mk 070 243 123
Дијана Соколовска Самостоен референт за општи работи (кампањски активности) d.sokolovska@moepp.gov.mk 076 445 890
Ванчо Ангеловски Помлад референт за административни работи (управување со база на податоци и евиденција на податоците пристигнати по електронски пат) vanco77@gmail.com 072 228 899
Шпреса Рамадани Советник, преведувач shpresa.ministry@gmail.com 075 430 602
Гзиме Арифи Самостоен референт – технички секретар (технички секретар на министер, технички секретар на заменик министер, технички секретар на државен секретар)
Хусеин Баки Помлад референт за административни работи
Далндише Салиу Виш соработник за писмен, симултан и консекутивен превод