Проект за подобрување на водната инфраструктура на општините во Република Северна Македонија

Проектен прашалник