Почва

Почвата е дефинирана како...
Ерозија на почвата
Локална и дифузна контаминација
Отпечатување
Намалување на органските материи
Салинизација
Поплавување
Законска регулатива во Република Македонија која се однесува на заштитата на почвите