Обрасци на дозволи за користење и испуштање во води и жиро сметки за издавање на дозволи за води

 

ИЗВЕСТУВАЊЕ за плаќање на надомест за испуштање во вода
ИЗВЕСТУВАЊЕ за плаќање на надомест за вадење на песок, чакал
ИЗВЕСТУВАЊЕ за плаќање на надомест за користење на вода
БАРАЊЕ ЗА ИЗДАВАЊЕ ДОЗВОЛА ЗА ИСПУШТАЊЕ
БАРАЊЕ ЗА ИЗДАВАЊЕ ДОЗВОЛА ЗА КОРИСТЕЊЕ НА ВОДАТА
ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ИЗДАВАЊЕ НА СОГЛАСНОСТИ, РЕШЕНИЈА И МИСЛЕЊА