GLOBE Протоколи

1. Земјата како систем(мк) GLOBE Teacher’s guide (en)


2
. Далечинско истражување(мк)  - GLOBE Teacher’s guide (en)

2.1.  Презентација

3. Бирање на GLOBE локација(мк) - GLOBE Teacher’s guide (en)

4. Земјина покривка(мк) - GLOBE Teacher’s guide (en)

4.1. Презентација    

4.2. Формулари за внесување податоци

5. Фенологија(мк) - GLOBE Teacher’s guide (en)

5.1. Презентација    

5.2. Формулари за внесување податоци     

5.3. GLOBE Plant Color Guide

6. Атмосфера(мк) - GLOBE Teacher’s guide (en)

6.1. Презентација

6.2. Формулари за внесување податоци

7. Вода(мк) - GLOBE Teacher’s guide (en)

7.1. Презентација

8. Почва(мк) - GLOBE Teacher’s guide (en)

8.1. Презентација

8.2. Формулари за внесување податоци

9. GLOBE ноќе(мк) - GLOBE Teacher’s guide (en)

9.1. Презентација

10. Презентации и материјали од одржана Прва заедничка GLOBE on-line обука за професорите од Северна Македонија, Хрватска и Словенија

10.1. Атмосфера

10.2. Биосфера

10.3. Хидросфера

10.4. Педосфера

10.5. Вовед во GLOBE Програмата

10.6. Учество во кампањи & останати проектни активности, примери од проекти на студентите и кампањи

10.7. Како изгледа да си дел од GLOBE Програмата, примери на добра пракса

10.8. Внес на податоци & визуализација на податоците

10.9. Користење на GLOBE страната

10.10. Имплементација на GLOBE во наставните програми