Министер за животна средина и просторно планирање

Minister_Kaja_Sukova

Име и презиме Каја Шукова
Дата и место на раѓање 01.01.1970, Скопје, Македонија
Државјанство Македонско
Телефон 02/23251-403
e-mail k.sukova@moepp.gov.mk, kajasukova@yahoo.com
Образование
1989 – 1995
Дипломиран инж.технолог (прехранбена биотехнологија) VII/1
Технолошко-металуршки факултет Скопје
 
Професионално искуство
од 27 Февруари 2023 Министер за животна средина и просторно планирање
Октомври 2020 – Февруари 2023  Министерство за животна средина и просторно планирање - Државен секретар
Јуни 2001 – октомври 2020  Министерство за животна средина и просторно планирање - Раководител на сектор за одржлив развој и инвестиции
Мај 2000 – Мај 2001  Министерство за животна средина, Сектор за одржлив развој Одделение за подготовка на проекти, Советник
Декември 1999-Април 2000  Министерство за животна средина, Сектор за меѓународна соработка, Советник
Февруари 1999-Ноември 1999 Министерство за животна средина, Одделение за еко-менаџмент, Договор на дело
Новември 1998-Јануари1999 Министерство за градежништво, урбанизам и животна средина, Договор на дело
1997-1998 Пивара – Скопје, погонски инженер одговорен за производство на пиво и безалкохолни пијалоци
1996-1997 МОТО ТРЕЈД- Скопје
1993-1994 АИВА БЕК -Скопје
Странски јазици Англиски (активно)
Германски (пасивно)
Компјутески вештини MS OFFICE
Internet
Kлучни квалификации:      

 

 • Управување и планирање на животната средина (Управување со проектен циклус)
 • Учество во подготовка на законски акти, хармонизација со ЕУ, процес на скрининг и преговори
 • Управување со животната средина во насока на одржлив развој и заштита на воздух, води, почви и природни ресурси од загадување (во корелација со политиките на секторите енергетика, транспорт, земјоделие итн)
 • Развивање на политики, програми и проекти од областа на животна средина и одржлив развој
 • Координација на институционални и инфраструктурни проекти од областа животна средина, со особен акцент на управување со води и отпад
 • Координација на институционални проекти од сегментот одржлив развој во Македонија
 • Подготовка на работни задачи, тендерски досиеја, анализи, извештаи и останати работни документи од областа животна средина
 • Фасилитирање на работилници, семинари, обуки, јавни дебати и сл.

 

Доквалификации и обуки

 

 • РИП телеком програма, Обука за управување и подготовка на проекти, проектен циклус, проектен менаџмент, 2001/2002
 • Обука во САД, Меѓународна програма за лидерско управување – управување со води на САД, 2011
 • JICA, Токио Јапонија, тренинг програма за управување со води, 2009
 • Низа на локални обуки од областа управување со животна средина, проектен менаџмент, администрација и слично

Реализирани проекти и активности

 • Копретседател на Подкомитет за транспорт, енергетика, регионален развој и животна средина, 2021 – тековно
 • Член на Комитет за европски интеграции 2022 – тековно
 • Претседател на Управен комитет на Програмата за заштита на природата, SECO, Swiss, 2021-тековно
 • Член на Генерален колегоум при Влада на РСМ по функција Државен секретар, 2020 – тековно
 • Член на Координативно тело при Влада на РСМ за Преспа, 2020- тековно
 • Координирање на проект за воспоставување на регионално управување со отпад во 5 региони во Југоисточен, Вардарски, Пелагониски, Југозападен и Полошки регион – нова информација за Влада, подготовки за нов заем од ЕБРД, тековно
 • Координирање на проект за системи за водоснабдување и канализации, заем од ЕИБ, тековно
 • Подготовка на барање за заем до ЕБРД за енергетска ефикасност на пречистителни станици, тековно
 • Учество во Иницијатива за прогласување на заштитено подрачје Малешево (Швајцарска амбасада – СЕКО, Македонско еколошко друштво, Фармахем-Скопје)
 • Учество во Иницијатива за реплогасување на Водно за заштитено подрачје – координативни состаноци за процесот согласно реакциите на јавноста по предлог Одлуката за прогласување
 • Учество во постапка за прогласување на Осогово за заштитено подрачје
 • Утврдување на потенцијална помош во областа животна средина од донатори и фондации – состаноци со Фридрих Еберт, УНДП, УНОПС, УСАИД, континуирано
 • Учество во спроведување на постапките за донесување на измени на законите од областа животна средина и нов пакет од 6 закони од областа отпад (седници на генерален колегиум, седници на КЕСТЕП и седница на Влада)
 • Координирање на процесот за доработка на Закон за индустриски емисии, тековно
 • Имплементација на предпристапна помош на ЕУ – ИПА – процес на програмирање и имплементација на ИПА 2 и ИПА 3 , тековно
 • Управување и управување со Програмата за инвестирање во животната средина 2007-2020
 • Focal point за животна средина на UNECE, 2010 – тековно
 • Член на Управен комитет, Подготовка на Стратегија и Закон за климатска акција
 • Координација на имплементација на проекти за изградба на пречистителна станица во Кочани и систем за водоснабдување во Делчево 2015-2021
 • Проектен менаџер на проект за изградба на пречистителна станица во Гевгелија 2010-2019
 • Проектен менаџер на проект за изградба на пречистителна станица во Волково и Сарај, 2015-2017
 • Координација и учество во подготовка на проекни низи за инфраструктурни проекти во областа води и отпад, 2001 – континуирано
 • Проектен менаџер, изработка на Секторска стратегија за животна средина и климатска акција, 2014-2015
 • Проектен менаџер, изработка на втор Преглед на состојбите со животната средина за Македонија, 2011 – 2012
 • Проектен менаџерПодготовка на План и студија за отпад од електрична и електронска опрема 2009-2011
 • Национален координатор на Комисија за доделување на концесија за интегрирано управување со отпад во Југоисточна Македонија, 2009-2014
 • Проектен координатор на проект за Подготовка на национална стратегија за инвестиции во животната средина на Република Македонија за период2009-2013, 2008-2009
 • Кооринирање на процес на подготовка на ЛЕАПи во Македонија, втора фаза, 2008-2012
 • Член на Надзорен комитет и фокал поинт при подготовка на Студија за третман на отпадни води на Град Скопје, 2007-2009
 • Национален координатор на проект за Развивање на планови за ремидијација со финансиски сценарија за жешки точки во Македонија, CARDS 2006, 2006-2007
 • Национален консултант за ПХБ (UNIDO), Проект : Почетни активности за рана имплементација на Стокхолмската конвенција за перзистентни органски загадувачи во Република Македонија 2006-2007
 • Национален проектен менаџер на проект Техничка помош за развивање на Втор Национален акционен план за животна средина, 2003-2005, CARDS 2004
 • Координација при подготовка на Стратешки план на МЖСПП, буџет и тековни активности, 2005-континуирано
 • Заменик координатор на проект за Изработка на Национална стратегија за одржлив развој со акционен план, 2005-2006
 • Лидер на проектна задача, CARDS 2004, Институционално зајакнување на МЖСПП, 2005-2006
 • Член на телото за подготовка на ЕУ прашалник за Македонија, 2004
 • Координатор на SIDA/REC проектот за развивање на ЛЕАПи во Македонија (со изработка на национална методологија за подготовка на ЛЕАПи – 2004-2006
 • Проектен кооринатор за реализација на проектот за изградба на хидросистем Дојранско Езеро, 2001-2004
 • Национален координатор на проект Зајакнување на капацитети на МЖСПП (capacity building компонента), UNDP, 2001-2005
 • Член на Управен комитет, Интегрирано управување со Екоситем Преспа Парк, 2000-2002
 • Кооординација на проект на UNDP за Развивање на Методологија за подготовка на национална стратегија за одржлив развој, 2003
 • Коррдинација на процес за Подготовка на прирачник за Локална агенда 21, 2003-2004
 • Член на работна група SOP 99 – Зајакнување на капацитети на МЖСПП, хоризонтално законодавство, 2002-2004
 • Член на технички комитет за хоризонтално законодавство (НПАА) 2003-контонуирано
 • Член на управен комитет на проект за подготовка на Национална проценка за одржлив развој на Република Македонија, 2002
 • Координатор, Развивање на Програма за јавни инвестиции, дел животна средина, 2000-2015
 • Иницирање и изработка на законски акти и регулатива од областа, заради нејзино усогласување со истата на ЕУ, реализација на обврски кои произлегуваат од потпишани конвенции, протоколи и меѓународни договори (дадени препораки за Законот за изменување и дополнување на Законот за заштита и унапредување на животната средина и природата)
 • Иницирање и управување со проекти кои се однесуваат на заштеда на енергијата и климатските промени, управување со хемикали и изготвување на стратегии, студии, анализи и монитирање во областите на водоснабдувањето, прочистување на отпадните води, депонирање и рециклирање на цврстиот и течен отпад
 • Изработка на предлог апликации за ГЕФ, РЕРеП, Јапонски грантови и останати донаторски програми
 • Изработка на проектните апликации за проектите од областа на животната средина кои ќе бидат составен дел на ПИП
 • Проект EXPO 2000, Хановер – координација при изработката на материјалот за презентација на изложбата
 • Стратешка оценка на влијанието на инвестициите врз животната средина, со цел соодветно планирање на просторот, преку оценка на влијанието врз животната средина на пооделни инвестиции, и тоа во прекуграниен контекст, понатаму при реализирање инвестиции преку финансирање на истите по пат на кредити или донации (преку издавање Мислења за подобност на инвестиција од аспект на животна средина), давање Мислења по проекти, технолошко-еколошки елаборати и сл.
 • Одговор на прашалници (добиени од страна на различни меѓународни институции) од области за влијанија врз животна средина, законската легислативе и сл.
 • Реализација на одредбите од Законот за царините, во делот на ослободување од царински давачки за стоки кои се директно вклучени во заштитата на животната средина, преку давање Мислења.
 • Реализација на Одлуката за распоредување на стоките на форми на увоз и извоз, односно издавање дозволи за увоз-извоз
 • Овластување на правни субјекти за вршење определени стручни работи од сверата на заштитата и унапредувањето на животната средина и природа, согласно чл. 11 од основниот закон за животна средина
 • Контакти со домашни и меѓународни органи, агенции, организации и асоцијации
 • Подготовка на информации за билатерални и мултилатерални средби
 • Активно учество во работата на меѓународни договори
 • Активно учество на меѓуминистерски состаноци
 • Активно учество во организирање на предминистерската конференција јануари, 2000 и министерската конференција март, 2000 итн.