Комисија заУправување со светско природно и културно наследство во Охридски регион

 

МЖСПП во наредните три години претседава со Комисијата за Управување со светското природно и културно наследство во Охридски регион
Соопштение 21.05.2024 год. - одлука на Влада, Службен весник број 43/2024