Заменик министер за животна средина и просторно планирање

Zamenikminister_Hristina Odzaklieska

РАБОТНО ИСКУСТВО

Институција: Агенција за планирање на просторот (2007-2020)

Назив на работното место: Планер за заштита на животната средина и природното наследство

ОБРАЗОВАНИЕ

Доктор на географски науки

Институт по географија, Природно-математички факултет,

Универзитет “Кирил и Методиј”, Скопје

февруари 2012 – јуни 2017

СТУДИИ

1. Член на тим за изработка на Методологија за изработка на Просторен План на Република Северна Македонија

2. Автор на секторска студија за заштита на животната средина изработена за потребата од подготовка на Просторен План на Источниот плански регион

3. Автор на секторска студија за заштита на природното наследство изработена за потребата од подготовка на Просторен План за Национален Парк Пелистер и член на синтезен тим на Просторниот план

4. Автор на секторска студија за заштита на природното наследство изработена за потребата од подготовка на Просторен План за Национален Парк Маврово и асистент на раководителот на Просторниот план

5. Автор на секторска студија за заштита на животната средина изработена за потребата од подготовка на Просторен План за Национален Парк Галичица

6. Автор на секторска студија за заштита на животната средина изработена за потребата од подготовка на Генерален урбанистички план на град Скопје

7. Изработувач на текст за секторска област животна средина и природно наследство за потребата од изработка на Годишен извештај за спроведување на Просторниот план на Република Македонија во 2007, 2008, 2009, 2010, 2014, 2016, 2017 и 2018 година 4

ПРОФЕСИОНАЛНО ДЕЛУВАЊЕ

− Предавач на тема “Визија за хумано планирање на просторот” на семинар “Скопје наспроти предизвиците на животната средина” поддржан од Францускиот Институт во Парис,

Ноември, 2018, Скопје

− Предавач на тема “Справување со дивите депонии”, на семинар “Како до почист воздух во градовите”, во организација на здружение на граѓани Зелен Институт,

Ноември, 2018, Скопје

− Предавач на тема “Заштитата на животната средина како предуслов за развој на екотуризмот” на конференцијата “4 сезони екотуризам во Oхридскиот регион”, во организација на здружение на граѓани Зелен Институт,

Јуни, 2018, Охрид

− Член на работен тим за изработка на Правилник за планирање, проектирање и одржување на зеленилото зеленило, МЖСПП,

Септември 2018, Скопје

− Член на Управен комитет на проектот “Постигнување на заштита на биолошката разновидност преку создавање и ефикасно управување со заштитени подрачје и интегрирање на биолошката разновидност во планирање и користење на земјиштето”, МЖСПП,

Декември 2017 -

− Национален истражувач во интернационален проект “Greening the Balcans economies – Change policies NOT Climate”,

Јануари 2017 – Јануари 2018

− Предавач на тема “Дивите депонии во Полошкиот регион – предизвици и решенија”, Факултет за Економија и Бизнис при Универзитетот на Југоисточна Европа,

3 Март 2017, Тетово

− Модератор на сесија на Научен симпозиум со интернационално учество “Problems and perspectives of the hilly-mountain areas”,

12-15 Септември 2013, Охрид

− Предавач на тема “Energy rehabilitation of buildings”, на семинар “Environmental standards in the construction and reconstruction of public facilities”, Комора на мал бизнис,

23 Април 2013, Скопје

− Предавач на тема “Standards for sustainable projects in energy efficiency and use of renewable sources of energy”, на семинар “Sustainable Development – Green Economy”, Комора на мал бизнис,

22 Јуни 2012, Скопје

− Предавач на тема “Стратегиска оцена на планските документи – теорија и пракса” на Технолошко-металуршкиот факултет,

Декември 2009, Скопје. 5

КОНТАКТ:
email: H.Odzaklieska@moepp.gov.mk