МК – НИ 015

НАПРЕДОК ВО УПРАВУВАЊЕТО СО
КОНТАМИНИРАНИ ЛОКАЛИТЕТИ
smile1 strelki r
Дефиниција
Единици
Клучно прашање за политиката
Клучна порака
Оценка
Методологија
Цели
Обврска за известување
Општи мета-податоци
Поврзаност со други индикатори
Последна измена:  13.12.2022