ИЗВЕШТАЈ ПРОШИРЕНА ОДГОВОРНОСТ НА ПРОИЗОДИТЕЛИТЕ

Одлука за утврдување на годишни национални цели за собирање, преработка и рециклирање на отпадот од пакување за 2024 година

Одлука за утврдување на годишни национални цели за повторна употреба, рециклирање и преработка отпадна опрема по категориите на опрема за 2024 година

Одлука за утврдување на годишни национални цели за собирање на преносните батерии и акумулатори и автомобилските и индустриските батерии и акумулатори за 2024 година

Одлука за утврдување на годишни национални цели за собирање, преработка и рециклирање на отпадот од пакување за 2023 година

Одлука за утврдување на годишни национални цели за повторна употреба, рециклирање и преработка отпадна опрема по категориите на опрема за 2023 година

Одлука за утврдување на годишни национални цели за собирање на преносните батерии и акумулатори и автомобилските и индустриските батерии и акумулатори за 2023 година

Извештај за проширена одговорност на производителите до 30.06.2022 год.