Ратификувани конвенции

http://www.ecolex.org/start.php
ECOLEX е база на податоци која обезбедува најсеопфатни информации за законодавството од областа на животната средина.
ECOLEX заеднички се управува од FAO, IUCN и UNEP.

ХОРИЗОНТАЛНО ЗАКОНОДАВСТВО 

 • Конвенција за оценка на влијанијата врз животната средина во прекуграничен контекст (Еспо, февруари 1991)
  Закон за ратификација (“Службен весник на РМ” бр. 44/99)
  http://www.unece.org/env/eia  
 • Протокол за стратешка оценка на животната средина
  Закон за ратификација (“Службен весник на РМ” бр. 120/2013)
  http://www.unece.org/env/eia/sea_protocol.html
   
 • Мултилатерален договор меѓу земјите на Југоисточна Европа за спроведување на конвенцијата за оценка на влијанијата врз животната средина во прекуграничен контекст
  Закон за ратификација (“Службен весник на РМ” бр. 157/10) 
  http://www.unece.org/env/eia/subregions/se_europe.html
 • Протокол за Регистар на загадувачи и пренос на загадувачки материи
  Закон за ратификација (“Службен весник на РМ” 135/2010)
  http://www.unece.org/env/pp/prtr.html  

ПРИРОДА 

 • Конвенција за биолошка разновидност
  Закон за ратификација (“Службен весник на РМ” 54/97) 
  www.cbd.int 
 • Картагенски Протокол за биосигурност кон Конвенцијата з абиолошка разновидност
  Закон за ратификација (Сл. Весник на РМ бр. 40/2005) 
  http://bch.cbd.int/protocol 
 • Конвенција за заштита на водните живеалишта со меѓународно значење за заштита на водните птици (Рамсар)
  Уредба за ратификација (Сл.лист на СФРЈ 9/77) 
  http://www.ramsar.org 
 • Конвенција за заштита на миграторни видови диви животни (Бон)
  Закон за ратификација (“Службен весник на РМ” 38/99) 
  http://www.cms.int
 • Конвенција за заштита на дивиот растителен и животински свет  и природните живеалишта во Европа (Берн)
  Закон за ратификација, (“Службен весник на РМ” 49/97)
  http://www.coe.int/t/dg4/cultureheritage/nature/bern/default_en.asp
   
 • Конвенција за заштита на светското културно и природно наследство
  Службен весник на СФРЈ” 56/74). Конвенцијата е ратификувана со акт за сукцесија од СФРЈ во 1977 година
  http://whc.unesco.org/en/conventiontext 
 • Конвенција за меѓународна трговија за загрозени диви животински и растителни видови (Вашингтон)
  Закон за ратификација (“Службен весник на РМ” бр. 82/99) 
  www.cites.org 
 • Договор за заштита на лилјаците во Европа (Лондон, 1991)
  Закон за ратификација (“Службен весник на РМ” бр. 38/99) 
  http://www.eurobats.org 
 • Амандманот на Договорот за заштита на лилјаците во Европа
  Закон за ратификација (“Службен весник на РМ” бр. 13/2002)
  http://www.eurobats.org
   
 • Договор за заштита на Африканско-Евроазиските миграторни видови водни птици (Хаг)
  Закон за ратификација (“Службен весник ан РМ” бр. 32/99) 
  http://www.unep-aewa.org 

АТМОСФЕРА 

 • Виенска Конвенција за заштита на Озонскиот слој (Виена, март 1985)
  Закон за ратификација (“Службен Лист на СФРЈ” 1/1990). Ратификувана од РМ на 10 март, 1994
  http://ozone.unep.org/new_site/en/vienna_convention.php 
 • Монтреалски Протокол во врска со супстанциите кои го осиромашуваат озонскиот слој
  (“Службен весник на СФРЈ” бр. 16/90).Протоколот е ратификуван на 10.03.1994.
  http://ozone.unep.org/new_site/en/montreal_protocol.php
   
 • Конвенцијата за далекусежно прекугранично загадување на воздухот (Женева, ноември 1979)
  (“Службен Лист на СФРЈ” 11/86). Конвенцијата РМ ја ратификува со акт за сукцесија. РМ ја потпиша Конвенцијата на 17.11.1991. 
  http://www.unece.org/env/lrtap 
 • Протокол кон Конвенцијата за далекусежно прекугранично загадување на воздухот (Женева,1979) за долгорочно финансирање на Програмата за соработка за мониторинг и евалуација на далекусежниот пренос на загадувачите на воздухот во Европа (EMEP) (Женева, септември 1984)
  Закон за ратификација (“Службен весник на РМ” 24/2010) 
  http://www.unece.org/env/lrtap/emep_h1.html 
 • Протоколот кон Конвенцијата за далекусежно прекугранично загадување на воздухот од 1979 година за намалување на емисиите на сулфур или на нивното прекугранично пренесување најмалку за 30 проценти ( Хелсинки, јули 1985)
  Закон за ратификација (“Службен весник на РМ” 24/2010)
  http://www.unece.org/env/lrtap/sulf_h1.html 
 • Протоколот кон Конвенцијата за далекусежно прекугранично загадување на воздухот од 1979 година за контрола на испуштањето азотни оксиди или нивно прекугранично пренесување (Софија, октомври 1988)
  Закон за ратификација (“Службен весник на РМ” 24/2010)
  https://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=XXVII-1-c&chapter=27&lang=en
   
 • Протоколот кон Конвенцијата за далекусежно прекугранично загадување на воздухот од 1979 година за контрола на емисиите на испарливите органски соединенија или на нивното прекугранично пренесување (Женева, ноември 1991)
  Закон за ратификација (“Службен весник на РМ” 24/2010).
  http://www.unece.org/env/lrtap/vola_h1.html
   
 • Протоколот кон Конвенцијата за далекусежно прекугранично загадување на воздухот од 1979 година во врска со понатамошното намалување на емисиите на сулфур (Осло, јуни 1994)
  Закон за ратификација (“Службен весник на РМ” 24/2010) 
  http://www.unece.org/env/lrtap/fsulf_h1.html  
 • Протокол кон Конвенцијата за далекусежно прекугранично загадување на воздухот од 1979 за перзистентни органски загадувачки супстанции Архус, јуни 1998
  Закон за ратификација (“Службен весник на РМ” 135/2010) 
  http://www.unece.org/env/lrtap/pops_h1.html
   
 • Протокол кон Конвенцијата а за далекусежно прекугранично загадување на воздухот за тешки метали oд 1979 година (Архус, јуни 1998)
  Закон за ратификација (“Службен весник на РМ” 135/2010) 
  http://www.unece.org/env/lrtap/hm_h1.html 
 • Протокол кон Конвенцијата за далекусежно прекугранично загадување на воздухот од 1979 година за намалување на закиселувањето, еутрофикацијата и приземниот озон (Гетеборг, ноември 1999)
  Закон за ратификација (“Службен весник на РМ” 135/2010) 
  http://www.unece.org/env/lrtap/multi_h1.html 

КЛИМАТСКИ ПРОМЕНИ 

 • Протоколот од Кјото кон Рамковна Конвенција на Обединетите Нации за климатски промени
  Закон за ратификација (“Службен весник на РМ” бр. 49/2004)
  http://unfccc.int/kyoto_protocol/items/2830.php
   

ХЕМИКАЛИИ 

 • Стокхолмска Конвенција за неразградливи органски загадувачи
  Закон за ратификација (“Службен весник на РМ” бр. 17/2004)
  http://chm.pops.int/default.aspx
   
 • Ротердамска Конвенција за постапка за претходно добивање на согласност за одредени  опасни хемикалии и пестициди во меѓународниот промет (Ротердам,1998)
  Закон за ратификација (“Сл. весник на РМ” бр. 83/2010) 
  http://www.pic.int 

ОТПАД 

 • Базелска Конвенција во врска со контролата врз прекуграничните загадувачи со опасен отпад и неговото депонирање
  Закон за ратификација (“Службен весник на РМ” 49/97)
  http://www.basel.int
   
 • Амандман на Базелската Конвенција за контрола на прекуграничното пренесување на опасниот отпад и негово одлагање и Амандманот на Анекс I, Анекс VIII и Анекс IX (Кичен, Малезија, 23-27.02.1998 година)
  Закон за ратификација (“Службен весник на РМ” бр. 49/2004) 
  http://www.basel.int

ПОЧВА 

 • Конвенција на Обединети Нации за борба против опустинувањето во земјите што се соочуваат со сериозни суши или опустинување, особено во Африка
  Закон за ратификација (“Службен весник на РМ” бр. 13/2002) 
  http://www.unccd.int 

ИНДУСТРИСКИ НЕСРЕЌИ 

 • Конвенција за прекугранични последици од индустриски несреќи (хаварии)
  Закон за ратификација (“Сл. весник на РМ” бр. 19/2010) 
  http://www.unece.org/env/teia.html