GLOBE во Македонија

Интерактивна карта на училишта во Република Северна Македонија вклучени во GLOBE програмата

Северна Македонија е интересен простор за еколошки набљудувања и во тој контекст за развој на GLOBE Програмата. Со ваква мотивација, Република Северна Македонија и Американската Програма GLOBE, преку Министерството за образование и физичка култура на Република Северна Македонија, од една страна и Националната управа за океанографија и атмосфера на САД, од друга, склучија Договор за пристапување на Северна Македонија во Програмата, на 24 август 1998 година.

Активностите во рамките на GLOBE Програмата ги спроведува Министерството за животна средина и просторно планирање, преку Македонскиот информативен центар за животна средина, а во соработка со Мировниот корпус во Северна Македонија и Министерството за образование и наука.

Национален GLOBE координатор
Катерина Николовска,
Заменик раководител на сектор – Македонски информативен центар за животна средина
Министерство за животна средина и просторно планирање
плоштад „Пресвета Богородица“ бр.3, 4ти кат
1000 Скопје
Република Северна Македонија
K.Nikolovska@moepp.gov.mk

GLOBE Тренери

GLOBE училишта

Наградени GLOBE училишта

GLOBE наставници

GLOBE настани

GLOBE семинари

GLOBE Изданија

Соработка помеѓу GLOBE училишта

GLOBE Проекти – примена во наставата

GLOBE Протоколи

GLOBE Alumni