Projektet e përfunduara

 

Изработка на Регионални Планови за управување со отпад и Стратешка оценка на животната средина за Источниот и Североисторчниот регион

Проекти за воздух финансирани од JICA, EU, GTZ, Холандска влада

Твининг проект – Подобрување на квалитетот на воздухот - CARDS 2005

CARDS 2002 – Regional

Подобрување на управувањето со меѓународните водени ресурси на басенот на р.Вардар

Зајакнување на управувањето со животната средина - CARDS 2004

Национална стратегија за апроксимација во животната средина- CARDS 2005

Студија за развивање на капацитетите за управување со загадувањето со почвата поврзано со рударството во Република Македонија

Олимпијада 2004