NUREDINI: Vendosja e termocentraleve me erë dhe fotovoltaik duhet të jetë në tokë të degraduar dhe me ndikimin më të vogël në mjedisin jetësor dhe komunitetet

Ministri Nuredini mori pjesë në ngjarjen ku u prezantuan rezultatet e “Kërkimeve të mundësive për zgjidhjet energjetike me ndikim minimal në mjedisin jetësor në Maqedoninë e Veriut”, që u zhvillua në bashkëpunim me Akademinë Maqedonase të Shkencave dhe Arteve dhe Qendrën për Kërkime dhe Informacione Mjedisore Eko-Svest dhe organizata globale The Nature Conservancy. 

НУРЕДИНИ Поставувањето на ветерни и фотоволтаични централи мора да биде на деград

Në këtë fazë të parë të projektit janë përgatitur analiza shkencore juridike, financiare dhe është definuar metodologjia për përcaktimin e potencialit të lokacioneve të mundshme për vendosjen e termocentraleve të erës dhe fotovoltaike, kryesisht në tokat e degraduara të minierave të braktisura apo aktuale. 

Përcaktimi i lokacioneve të favorshme duke përdorur një metodologji të përcaktuar shkencërisht që përfshin disa faktorë të rëndësishëm që mundësojnë vlerësimin e potencialit energjetik dhe rregullimin e lokacionit të caktuar, duke marrë parasysh ndikimin më të vogël në mjedisin jetësor dhe komunitetet, mund të jetë një mjet i rëndësishëm që do të kontribuojë në përshpejtimin e aplikimit të burimeve të rinovueshme të energjisë, tranzicioni i duhur dhe më i lehtë i energjisë së gjelbër. 

IMG_20220525_151738

Duke theksuar se angazhimet tona kombëtare në drejtim të tranzicionit të gjelbër të ekonomisë, në fushën e veprimit klimatik dhe në arritjen e qëllimeve për dekarbonizimin janë të përcaktuara qartë në Strategjinë kombëtare për Zhvillimin e Energjisë deri në vitin 2040, Plani Kombëtar i Energjisë dhe Klimës, më pas në Kontributin e Rishikuar Kombëtar në Marrëveshjen e Parisit, si dhe me Strategjinë Afatgjate për Veprimin Klimatik, ministri Nuredini theksoi se për t’i arritur ato duhet të veprojmë më shpejtë dhe të krijojmë kushte më të favorshme nëse duam që ekonomia, veçanërisht sektori privat të jenë të përgatitur për sfidat që na presin. 

IMG_20220525_151754

Duke i mirëpritur përpjekjet e komunitetit akademik dhe zbatuesve të projektit, ministri Nuredini vuri në dukje rëndësinë e analizave të tilla në planifikimin e energjisë, veçanërisht në drejtim të identifikimit të lokacioneve të mundshme për ndërtimin e termocentraleve fotovoltaike apo të erës që do të jenë të favorshme për vendosjen e tyre, por do të jetë në tokë të degraduar dhe do të mundësojë planifikimin e zhvillimit të energjisë pa ndikim negativ në mjedisin jetësor dhe përdorimin e tokës bujqësore pjellore që ka një vlerë tjetër shumë të rëndësishme përdorimi. Ata gjithashtu do të reduktojnë kohën dhe kostot financiare të nevojshme për realizimin e tyre.