Inspektorët shtetërorë dhe komunalë do të koordinohen për mbikqyrje inspektuese më të mirë

Zëvendësministrja e Mjedisit Jetësor dhe Planifikimit Hapësinor, Hristina Oxhaklieska, sot në hapësirat e BNJVL-së, realizoi takim informativ me drejtoreshën  ekzekutive të BNJVL-së, Dushica Perishiq, dhe me drejtorin e Inspektoratit Shtetëror të  Mjedis Jetësor, Sreten Stojkovski. Temë e takimit ishte trajnimi dhe koordinimi i inspektorëve shtetërorë dhe komunalë për të vepruar sipas Ligjit të Ri për Mbikqyrje Inspektuese të Mjedisit, i cili u miratua në Kuvend muajin e kaluar.

Државните и општинските инспектори ќе се координираат за подобар инспекциски надзо

Gjithashtu, u ra dakord për aktivitetet e ardhshme dhe një koordinim më i ngushtë ndërmjet inspektoratit komunal dhe atij shtetëror në mbarë vendin, me qëllim të zbatimit të vazhdueshëm të ligjit dhe inspektimit më të mirë mjedisor, në interes të të gjithë qytetarëve.