Концесии

Склучени договори за доделување на концесија за користење на вода за производство на електрична енергија и изградба на мали хидроелектрични централи во 2015 година и 2016 година
Јавен повик за прибирање на понуди за доделување на концесија за користење на вода за производство на електрична енергија од 37 мали хидроелектрични централи на сливовите на реките: Вардар,Треска, Брегалница, Струмица и Црн Дрим
Јавен повик за прибирање на понуди за доделување на концесија за користење на вода за производство на електрична енергија од 11 мали хидроелектрични централи на сливовите на реките: Вардар, Треска, Брегалница, Струмица и Црн Дрим