Zëvendësministri i Mjedisit Jetësor dhe Planifikimit Hapësinor

 

PËRVOJA E PUNËS

Institucioni: Agjencia e Planifikimit Hapësinor (2007-…)

Titulli i vendit të punës: Planifikuesepër mbrojtjen e mjedisit dhetrashëgimisë natyrore

 

ARSIMIMI

Doktor i Shkencave Gjeografike

Instituti i Gjeografisë, Fakulteti i Shkencave Natyrore – Matematikore,

Universiteti “Kirili dhe Metodi”, Shkup

Shkurt 2012 – Qershor 2017

 

STUDIMET

1. Anëtare e ekipit për përgatitjen e Metodologjisë për përgatitjen e Planit Hapësinor të Republikës së Maqedonisë së Veriut

2. Autore e studimit sektorial për mbrojtjen e mjedisit i përgatitur për nevojën e përgatitjes së Planit Hapësinor të Rajonit të Planifikimit Lindor

3. Autore e studimit sektorial për mbrojtjen e trashëgimisë natyrore për nevojën e përgatitjes së Planit Hapësinor për Parkun Kombëtar Pelister dhe anëtare e ekipit sintetik të Planit Hapësinor

4. Autore e studimit sektorial për mbrojtjen e trashëgimisë natyrore për nevojën e përgatitjes së Planit Hapësinor për Parkun Kombëtar të Mavrovës dhe ndihmse e shefit të Planit Hapësinor

5. Autore e studimit sektorial për mbrojtjen e mjedisit i përgatitur për nevojën e përgatitjes së Planit Hapësinor për Parkun Kombëtar Galiçica

6. Autore e studimit sektorial për mbrojtjen e mjedisit i përgatitur për nevojën e përgatitjes së Planit të Përgjithshëm Urban të Qytetit të Shkupit

7. Përgatitse e tekstit për sektorin e fushës së mjedisit dhe trashëgimisë natyrore për nevojën e përgatitjes së Raportit Vjetor për zbatimin e Planit Hapësinor të Republikës së Maqedonisë në 2007, 2008, 2009, 2010, 2014, 2016, 2017 dhe 2018 viti 4.

 

AKTIVITETI PROFESIONAL

- Ligjëruese në temës “Vizioni për planifikimin hapësinor humanë” në seminarin “Shkupi kundrejt sfidave mjedisore” mbështetur nga Instituti Francez në Paris,

Nëntor, 2018, Shkup

- Ligjëruese në temën “Ballafaqimi me deponitë ilegale”, në seminarin “Si të sigurojmë ajër më të pastër në qytete”, organizuar nga shoqata e qytetarëve Instituti i Gjelbër ,

Nëntor, 2018, Shkup

- Ligjëruese në temën “Mbrojtja e mjedisit si një parakusht për zhvillimin e ekoturizmit” në konferencën “4 sezone për ekoturizëm në rajonin e Ohrit”, organizuar nga shoqata e qytetarëve Instituti i Gjelbër,

Qershor, 2018, Ohër

- Anëtare e ekipit punues për përgatitjen e një Rregulloreje për planifikimin, projektimin dhe mirëmbajtjen e gjelbërimit, MMJPH,

Shtator 2018, Shkup

- Anëtare e Komitetit Drejtues të projektit “Arritja e mbrojtjes së biodiversitetit përmes krijimit dhe menaxhimit efikas të zonave të mbrojtura dhe integrimit të biodiversitetit në planifikimin dhe përdorimin e tokës”, MMJPH,

Dhjetor 2017 -

- Studiuese kombëtar në projektin ndërkombëtar “Greening the Balcans economies – Change policies NOT Climate”,

Janar 2017 – Janar 2018

- Ligjëruese në temën “Deponitë e paligjshme në rajonin e Pollogut – sfidat dhe zgjidhjet”, Fakulteti i Ekonomisë dhe Biznesit në Universitetin e Evropës Juglindore,

3 Mars 2017, Tetovë

- Moderatore e sesionit të Simpoziumit Shkencor me pjesëmarrjen ndërkombëtare “Problems and perspectives of the hilly-mountain areas”,

12-15 shtator 2013, Ohër

- Ligjëruese në temën “Energy rehabilitation of buildings”, në seminarin “Environmental standards in the construction and reconstruction of public facilities”, Oda e Biznesit të Vogël,

23 Prill 2013, Shkup

- Ligjëruese në temën “Standards for sustainable projects in energy efficiency and use of renewable sources of energy”, në seminarin Sustainable Development – Green Economy”, Oda e Biznesit të Vogël

22 qershor 2012, Shkup

- Ligjëruese në temën “Vlerësimi strategjik i dokumenteve të planifikimit – teoria dhe praktika” në Fakultetin e Teknologjisë dhe Metalurgjisë,

Dhjetor 2009, Shkup. 5

 

KONTAKTI:
email: H.Odzaklieska@moepp.gov.mk