Zëvendësministri i Mjedisit Jetësor dhe Planifikimit Hapësinor

Zamenikminister_Hristina Odzaklieska

EKSPERIENCE PUNE

Institucioni: Agjencia e Planifikimit Hapësinor (2007-2020)

Titulli i punës: Planifikues i Mjedisit Jetësor dhe Trashëgimisë Natyrore

ARSIMIMI

Doktor i Shkencave Gjeografike

Instituti i Gjeografisë, Fakulteti i Shkencave dhe Matematikës,

Universiteti Kirili dhe Metodi, Shkup

Shkurt 2012 – Qershor 2017

STUDIME

1. Anëtar i ekipit për përgatitjen e Metodologjisë për përgatitjen e Planit Hapësinor të Republikës së Maqedonisë së Veriut

2. Autor i një studimi sektorial për mbrojtjen e mjedisit të përgatitur për nevojën e përgatitjes së një plani hapësinor të rajonit planor lindor.

3. Autor i një studimi sektorial për mbrojtjen e trashëgimisë natyrore të përgatitur për nevojën e përgatitjes së Planit Hapësinor për Parkun Kombëtar Pelister dhe anëtar i ekipit sintezues të Planit Hapësinor.

4. Autor i një studimi sektorial për mbrojtjen e trashëgimisë natyrore të përgatitur për nevojën e përgatitjes së planit hapësinor për parkun kombëtar të Mavrovës dhe asistent i udhëheqësit të planit hapësinor.

5. Autor i një studimi sektorial për mbrojtjen e mjedisit të përgatitur për nevojën e përgatitjes së Planit Hapësinor për Parkun Kombëtar të Galiçicës

6. Autor i një studimi sektorial për mbrojtjen e mjedisit të përgatitur për nevojën e përgatitjes së planit të përgjithshëm urbanistik për qytetin e Shkupit.

7. Autor i tekstit për zonën sektoriale mjedisore dhe trashëgimisë natyrore për nevojën e përgatitjes së Raportit vjetor për zbatimin e Planit Hapësinor të Republikës së Maqedonisë në vitet 2007, 2008, 2009, 2010, 2014, 2016, 2017 dhe 2018 viti 4

VEPRIM PROFESIONAL

- Ligjërues me temën “Vizioni për Planifikimin Hapësinor Njerëzor” në seminarin “Shkupi përballë sfidave të mjedisit” mbështetur nga Instituti Francez në Paris,

Nëntor, 2018, Shkup

- Pedagog me temën “Përballja me deponitë ilegale”, në seminarin “Si të bëjmë ajër më të pastër në qytete”, organizuar nga shoqata e qytetarëve të Institutit të Gjelbër,

Nëntor, 2018, Shkup

- Ligjërues me temën “Mbrojtja e mjedisit si parakusht për zhvillimin e ekoturizmit” në konferencën “4 stinët e ekoturizmit në rajonin e Ohrit”, organizuar nga shoqata e qytetarëve Instituti i Gjelbër,

Qershor, 2018, Ohër

- Anëtar i ekipit punues për hartimin e Rregullores për planifikim, projektim dhe mirëmbajtje të gjelbërimit, Ministria e Mjedisit Jetësor dhe Planifikimit Hapësinor,

Shtator 2018, Shkup

- Anëtar i Komitetit Drejtues të projektit “Arritja e mbrojtjes së diversitetit biologjik nëpërmjet krijimit dhe menaxhimit efikas të zonave të mbrojtura dhe integrimit të diversitetit biologjik në planifikim dhe përdorim të tokës”, Ministria e Mjedisit Jetësor dhe Planifikimit Hapësinor,

Dhjetor 2017 -

- Studiues kombëtar në projektin ndërkombëtar “Greening the Balkans economies – Change policies NOT Climate”,

Janar 2017 – Janar 2018

- Pedagog me temën “Deponitë e egra në rajonin e Pollogut – Sfidat dhe zgjidhjet”, Fakulteti i Ekonomisë dhe Biznesit në Universitetin e Evropës Juglindore,

03.03.2017, Tetovë

- Moderator i sesionit të Simpoziumit Shkencor me pjesëmarrje ndërkombëtare “Problems and perspectives of the hilly-mountain areas”,

12-15 shtator 2013, Ohër

- Pedagog me temën “Energy rehabilitation of buildings”, në seminarin “Environmental standards in the construction and reconstruction of public facilities”, Dhoma e Biznesit të Vogël,

23.04.2013, Shkup

- Ligjërues me temën “Standards for sustainable projects in energy efficiency and use of renewable sources of energy “, në seminarin “Sustainable Development – Green Economy “, Dhoma e Biznesit të Vogël,

22 qershor 2012, Shkup

- Pedagog me temën “Vlerësimi strategjik i dokumenteve planifikuese – teori dhe praktikë” në Fakultetin e Teknologjisë dhe Metalurgjisë,

Dhjetor 2009, Shkup. 5

KONTAKTI:

email: H.Odzaklieska@moepp.gov.mk