KUMTESË PËR NDËRPRERJEN E VLEFSHMËRISË SË MASAVE PËR ULJEN E NDOTJES SË AJRIT

Të nderuar,

Sipas të dhënave nga Sistemi i monitorimit automatik shtetëror për përcjellje tëcilësisë së ajrit më 28.12. 2017, përqendrimet mesatare ditore të PM10 janë nën pragun e përcaktuar të alarmit prej 200 μg / m3 dhe episodi i dy ditëve të njëpasnjëshme ndërpritet në Shkup, në vendet Lisiçe dhe Rektorati. Masat e miratuara në përputhje me konkluzionet e Procesverbalit të seancëssë 40-të të Qeverisë së Republikës së Maqedonisë të mbajtur më 28.11. 2017 nuk vlejnë më.