Сектор за координација на работата на министерот

Јасмина Петковска Раководител на сектор за координација на работата на министерот J.petkovska@moepp.gov.mk 076 432 757
Сашо Секуловски Помошник раководител на сектор за координација на работата на министерот S.sekulovski@moepp.gov.mk 076 456 716
Одделение за координација на активностите на Министерот
Васка Стојановска Самостоен референт – технички секретар (технички секретар на министер, технички секретар на заменик министер, технички секретар на државен секретар) V.stojanovska@moepp.gov.mk 075 383 046
Одделение за комуникација, односи со јавност и едукација
Ангелина Јовановиќ Раководител на одделение за комуникација, односи со јавност и едукација A.Jovanovik@moepp.gov.mk; skj.mzspp@yahoo.com 070/267 238
Ангелина Барбаровска Помлад соработник за спроведување на кампањи и настани за подигање на јавната свест и соработка со НВО A.Barbarovska@moepp.gov.mk; skj.mzspp@yahoo.com 072/278 961
Дијана Соколовска Самостоен референт за општи работи (кампањски активности) D.Sokolovska@moepp.gov.mk; skj.mzspp@yahoo.com 076/445 890
Снежана Ѓорѓиева Самостоен референт за општи работи (помошник во едукативни проекти) S.Gjorgjieva@moepp.gov.mk; skj.mzspp@yahoo.com 070/ 243 123
Ванчо Ангеловски Помлад референт за административни работи(управување со база на податоци и евиденција на податоците пристигнати по електронски пат) V. Angelovski@moepp.gov.mk; vanco77@yahoo.com 072 228 899
Одделение за меѓународна соработка
Фљамуре Бериша Раководител на одделение за меѓународна соработка f.berisha@moepp.gov.mk 070 267 256
Фердезе Сума Помлад соработник за остварување на меѓународна соработка f.suma@moepp.gov.mk 071 265 049
Амир Рустеми Соработник за остварување мултилатерална соработка со меѓународни организации a.rustemi@moepp.gov.mk 072 688 336
Одделение за протоколарни, организациони работи и јазична редакција
Билјана Ѓорѓиевска Раководител на одделение за протоколарни и организациони работи и јазична редакција b.gjorgjievska@moepp.gov.mk 076 445 884
Шпреса Рамадани Советник преведувач sh.ramadani@moepp.gov.mk 075 430602
Зекије Рамадани Помлад соработник – преведувач z.ramadani@moepp.gov.mk 076 455404
Билкизе Исмаили Помлад соработник – преведувач b.ismaili@moepp.gov.mk 072 313057
Фестина Мемети Виш соработник за писмен,симултан и консекутивен превод f.memeti@moepp.gov.mk 076 233044

 

Глобалната соработка е неопходна за справување со новата генерација закани по животната средина. За таа цел,  државите се согласија дека прашањата за заштитата на животната средина мора да бидат адресирани на глобално ниво, најнапред до органите на ООН и нивните специјализирани организации, па потоа на ниво на регионални организации и на национално ниво.

Секторот за меѓународна соработка при Министерството за животна средина и просторно планирање има улога на координатор на активностите во насока на заштита и унапредување на животната средина, а се поврзани со пристапување кон глобални и регионални меѓународни договори; пристапување кон меѓународни и регинални организации; склучување на билатерални договри; и координирање на меѓународната помош.

Секторот за меѓународна соработка е составен од две одделениеја и тоа:

”Одделението”Одделението

Одделението за билатерална соработка е задолжено да спроведува и иницира билатерални средби и тематски седници со цел унапредување на билатералната соработка на Република Македонија со конкретни земји од областа на заштита на животната средина. Тоа поттикнува институционализација на соработката со потпишување на билатерални договори во областа на заштитата на животната средина со земјите со кои Република Македонија нема потпишано, а го следи процесот и статусот на исполнување на обврските од потпишаните билатерални договори за соработка.

Одделението за мултилатерална соработка ја следи работата на меѓународните движења поврзани со животната средина и предлага мерки за вклучување на Република Македонија во одделни меѓународни договори/меѓународни организации. Покрај тоа, го следи и статусот на реализација на обврските во рамки на меѓународните договори и конвенции во областа на животната средина кон кои пристапила земјата. Одделението е надлежно за вопоставување на соработка со меѓународни организации кои ги промовираат интересите и развојот на земјите од регионот; ги координира регионалните иницијативи за регионални прашања од областа на заштита на животната средина. Исто така, во надлежност на одделението е и координација на меѓународната помош од мултилатерални и билатерални донатори од областа на заштита и унапредување животната средина.