Отпад – создавање, управување, мониторинг, увоз-извоз и законска регулатива

Создавање

Комуналниот цврст отпад

Отпадот од рудниците и каменоломите

Отпадот од продукцијата на електрична енергија

Отпад генериран со активностите на конструкција и уривање на објекти во градежништвото

Опасен отпад

Трендови во управување со отпадот

Емисиите на стакленички гасови од секторот „отпад“

Увоз, извоз и транзит на отпад преку територијата на Република Македонија

Мониторинг на управувањето со отпад

Надзор и надлежни органи на Законот за управување со отпад

Законска регулатива која се однесува на отпадот

Situation in the Republic of Macedonia regarding waste data and implementation of waste data collection systems