Отпад – создавање, управување, мониторинг, увоз-извоз и законска регулатива

Создавање

Комуналниот цврст отпад

Отпадот од рудниците и каменоломите

Отпадот од продукцијата на електрична енергија

Отпад генериран со активностите на конструкција и уривање на објекти во градежништвото

Опасен отпад

Трендови во управување со отпадот

Емисиите на стакленички гасови од секторот „отпад“

Увоз, извоз и транзит на отпад преку територијата на Република Македонија

Мониторинг на управувањето со отпад

Надзор и надлежни органи на Законот за управување со отпад

Законска регулатива која се однесува на отпадот

Извештај за управување со отпад од пакување

Извештај за управување со отпадни батерии и акумулатори

Извештај за управување со отпадна електрична и електронска опрема

Situation in the Republic of Macedonia regarding waste data and implementation of waste data collection systems