.
Alternative text
.
Alternative text
.
Alternative text
.
Alternative text
.
Alternative text
minist.-150x150
.
.  
Нуредини Успешно спроведување на новиот концепт на отпадот бара доследана селекци
.
.  
Нуредини-Мортон Обединетото Кралство ја поддржува Северна Македонија во остварува
.
.  
НУРЕДИНИ Со спроведените правни реформи обезбедуваме подобра  правна и судска заш
.
.  
НУРЕДИНИ Регионалната соработка ќе го олесни одржливото управување со отпадот
.
.  
НУРЕДИНИ Потребен е интегриран пристап во менаџирањето водните тела- природата не
.
.  


 More events - 2015

MOEPP

MOEPP