.
Alternative text
.
Alternative text
.
Alternative text
.
Alternative text
.
Alternative text
minister
.
.
2
.
.
UNDP
.
.
4. minis.sostanok
.
.
Воспоставена прекуграничната соработка за заштита на Преспа Паркот
.
.  
Оџаклиеска на Светскиот форум за урбанизам во Катовице 
.
.  


 More events - 2015

MOEPP

MOEPP