Yearly Archives: 2016

Изградба на пречистителна станица за отпадни води во Битола

Записник од Јавна расправа за Студија за овжс од спроведување на проектот Изградба на колекторски систем, рехабилитиација на канализациона мрежа и изградба на пречистителна станица за отпадни води во Битола“, одржана на 19.12.2016 (понеделник) во салата на Советот на Општина Битола со почеток во 12:00 – часот

.

Известување за намера за спроведување на проект: воспоставување на интегриран систем за управување со отпад во источниот и североисточниот регион