Tag Archives: Тетово

Изградба на пречистителна станица за отпадни води за агломерација Тетово

Студија за оценка на влијание врз животната средина на проект: Изградба и реконструкција на колекторски и канализациони системи и изградба на пречистителна станица за отпадни води за агломерација Тетово

Изградба на пречистителна станица за отпадни води во Тетово

Записник од Јавна расправа за Студија за овжс од спроведување на проектот Изградба на колекторски систем, рехабилитиација на канализациона мрежа и изградба на пречистителна станица за отпадни води во Тетово“, одржана на 10.02.2017 (петок) во општина Тетово со почеток во 10:00 – часот