Интегрирано спречување и контрола на загадувањето

Секторски упатства за НДТ (најдобри достапни техники)

Програма за работа на научно - техничка комисија за НДТ (најдобри достапни техники)

  

Согласно Законот за животна средина, од 1 Јануари 2006 година почна имплементацијата за новите законски обврски за индустријата, а кои се однесуваат на Интегрирано спречување и контрола за загадување. Овој систем на дозволи е опфатен со две глави во законот, глава XII - Интегрирани Еколошки Дозволи и глава XIV - Дозволи за усогласување со оперативни планови.

Рокот за поднесување на барања за А интегрирана еколошка дозвола веќе започна и првото шестомесечје се однесува на инсталациите за производство и преработка на метали, како и за штавење кожа (01.01.2006 до 01.07.2006).

Распоредот за поднесување на барања за А интегрирана дозвола за целата индустрија е определен со Уредбата за определување на активностите на инсталациите за кои се издава интегрирана еколошка дозвола односно дозвола за усогласување со оперативен план и временски распоред за поднесување на барање за дозвола за усогласување со оперативен план (Сл.Весник 89/05).

Операторите на постоечките инсталации треба да поднесат барање за дозвола за усогласување со оперативен план. Видот на документот (А или Б) зависи од капацитетот на инсталацијата. За нови инсталации се поднесува барање за интегрирана еколошка дозвола.

Документите потребни за поднесување на барање и добивање на дозвола се:
  

ОБЈАВА на барање за добивање дозвола за усогласување со оперативен план

Уплата на надоместокот за поднесување на барањето за добивање на дозвола за усогласување со оперативен план или поседување на дозволата.

Уплатата се врши на Министерство за животна средина и просторно планирање.

Трезорска сметка ( депонент НБ на РМ ) 1000 000 000 630 95

На ж.сметка. 1210115202 631 – 10

Програма C Подпрограма С1

Приходно конто 718 136

ЕМБС – 52 62 887


Барање за добивање на А-интегрирана еколошка дозвола ДПТУ “Боров Дол” – Радовиш

АГРИА АГРОИНДУСТРИСКА ГРУПАЦИЈА ДОО, Велес ( Р.Е. ФАРМА с.Чичево)

АГРОМАХ ЕООД - Подружница Скопје

АГРОПИН увоз извоз ДОО Скопје – Подружница Кавадарци

АДИНГ А.Д. Скопје

АКТОР – АДТ ГРЦИЈА, Подружница Скопје

АД ЗА НЕМЕТАЛИ ОГРАЖДЕН, СТРУМИЦА

АД ОРАНЖЕРИИ с.Хамзали, Босилово – Подружница: Работен погон НОВА СЛОГА Ресен

А.Д. Оранжерии-Хамзали с.Хамзали, Босилово

A.Д.РИОМК ‘ BOMEX REFRACTORY ‘ – ПЕХЧЕВО

АД ТЕЦ ‘НЕГОТИНО’, Неготино

Алкалоид АД Скопје – ПЦ Фармација – Локација Автокоманда

AЛКАЛОИД АД Скопје – ПЦ ФАРМАЦИЈА Локација Ѓорче Петров

AЛКАЛОИД АД Скопје, ПЦ Хемија, козметика, билка, Програм Хемија, Локација Ѓорче Петров

БАУЕР БГ СКОПЈЕ

БЕЛИ МОСТ ДООЕЛ БИТОЛА

БЕТОН КАМЕНОЛОМИ ДОО Скопје, Каменолом Оризари

ДГ БЕТОН АД Скопје, Асфалтна база – Романовце

ДПТУ БЛУ ЕНЕРЏИ ДОО Тетов (Блу Технологи ДООЕЛ Тетово)

БОРОВ ДОЛ ДООЕЛ РАДОВИШ

БРАТСТВО ПОВРШИНСКА ЗАШТИТА ДОО-СКОПЈЕ

БУЛМАК 2016“ ДООЕЛ ПРОБИШТИП-ПОДРУЖНИЦА РУДНИК „ТОРАНИЦА“ КРИВА ПАЛАНКА

ВАРДАР ГРАДБА ДОО СКОПЈЕ, ПОДРУЖНИЦА СЕПАРАЦИЈА-Бардовци

ВАРДАР ДОЛОМИТ ДООЕЛ СКОПЈЕ, Производствен погон Гостивар

ВАТО ДОО Студеничани

ВЕ-ГРУПА ПЛОЧА Велес

ВЕНИ-КОМ ДООЕЛ експорт-импорт с.Челопек-Брвеница

ВЕСНА – САП ДОО Скопје

ВЕТЕРИНАР ГЕВГЕЛИЈА – Свињарска фарма

ВЕТЕРИНАР Гевгелија – Живинарска фарма

ВИКТОРИА ИНВЕСТ ДОО, Елбасан, Р.Албанија, Подружница Скопје

Винеам Фарм А.Д. Виница (ново име – ВИНИ ФАРМ)

ГАМА ГРАДБА ДООЕЛ Скопје

ГЕЛИ ДОО Скопје

ГЕОСОНДА увоз-извоз ДОО Скопје

Г.Д ‘ГРАНИТ’ А.Д Скопје

Г.Д ‘ГРАНИТ’ А.Д Скопје, Асфалтна и бетонски бази Битола

Г.Д ‘ГРАНИТ’ А.Д Скопје, Асфалтна и бетонска база Звегорска Река – Делчево

ГД ГРАНИТ АД Скопје- Стопански двор Кичево

Г.Д ‘ГРАНИТ’ А.Д СкопјеГД, Aсфалтна база с.Корешница-општина Демир Капија

ГОЛЕЦ – КОМПАНИ ДООЕЛ експорт-импорт с.Желино

ДГР ‘ГЕОТЕХНИКА’ ДОО Скопје – Асфалтна база – ОРАШЕЦ (ВЕ – ГРУПА ДООЕЛ)

ДГР ‘ГЕОТЕХНИКА’ ДОО Скопје (ГРАДБА ПРОМЕТ) – Асфалтна база – РОСОМАН

ГОЛЕЦ ТРАНС експорт-импорт ДООЕЛ с.Желино

ДЕТОНИТ ДООЕЛ Радовиш

ДИАМОНД ИНВЕСТ ДОО Гостивар

ДПГТУ УС – КОНСТРАКШАН експорт-импорт ДООЕЛ Куманово (КАМЕНОЛОМ ТЕХНО ПАВЕР ДООЕЛ)

ДППУ ЕКОПЛАН – ДЕПО ДОО увоз – извоз Скопје

ДПТУ ‘БУЧИМ’ ДООЕЛ РАДОВИШ – Катоден бакар

ДПТУ ‘БУЧИМ’ ДООЕЛ РАДОВИШ

ДОЈРАН СТИЛ’- с.Николиќ, Нов Дојран, Друштво за производство и трговија

ДТУ АГРОМАРКЕТ ИГОР ДООЕЛ с.Владиевци, Василево

ДРИСЛА СКОПЈЕ ДОО

ЕКО ЕНЕРЏИ СИСТЕМ ДОО СКОПЈЕ, Подружница Кавадарци

ЕКО ОРАНЖЕРИИ АНСКА РЕКА ДООЕЛ увоз-извоз Валандово

ЕКО – ТЕАМ ДОО Скопје

ЕЛЕМ

 АД Индустрија за градежни материјали Еленица Струмица

ЕНГТРАНС ДООЕЛ СКОПЈЕ ЕНГ БЕТОН Подружница 1 Скопје

ЕСКАВАТОРИ-МК ДООЕЛ

ЕУРО БРИК КОМПАНИ ДОО ВЕЛЕС

ЖИ-ВА МЕСО с.Амзабегово, Свети Николе (ново име – УНИ АГРО)

Живинарска фарма ВЕЗЕ ШАРИ

Живинарска фарма ЖИВИНО-ПРОМ ДОО Штип

ЖИКОЛ – Татарли Чука Валандово

Жито Малеш А.Д. Берово

ЖИТО ПОЛОГ АД ТЕТОВО

ЗЗ ‘ЕДИНСТВО’ свињарска фарма

ЗОКА ТРЕЈД ДООЕЛ УВОЗ-ИЗВОЗ НЕГОТИНО

ИЗОЛОМОНТ’ ДОО УВОЗ-ИЗВОЗ-СКОПЈЕ

ИКЛ Горни Полог Гостивар

Илинден АД Струга

ИЛИРИЈА-КОМЕРЦ ДООЕЛ с.Отља Липково

ИНДО МИНЕРАЛС&МЕТАЛС ДООЕЛ (БУЛМАК ДООЕЛ Пробиштип) – Рудник ЗЛЕТОВО

ИНДО МИНЕРАЛС&МЕТАЛС ДООЕЛ – Рудник ТОРАНИЦА

ЈАКА 80′ Скопје

ЈП Депонија Дрисла – Скопје

ЈОКИ КОМЕРЦ Подружница ФАРМА ДОЛНЕНИ

ЈОКИ КОМЕРЦ Б – Интегрирана еколошка дозвола

ЈП Улици и патишта Скопје

КАЗАНДОЛ

КОГЕЛ СТИЛ ДОО Скопје

Коле-Транс Инженеринг – ДОО Штип

КОМУНА-ДУРОПАЦК АД СКОПЈЕ (пренесена на ДС СМИТХ АД СКОПЈЕ)

КРАНФИЛД ФАУНДРИ, Подружница бр. 3, Пробиштип

ЛИНДЕ ГАС БИТОЛА ДООЕЛ Скопје

МАК МЕСО СФ, с.Таринци свињарска фарма, Карбинци

МАКАЛБ КОМПАНИ-СКОПЈЕ

МАКПЕТРОЛ АД – Фабрика за производство на биодизел – ФАМЕ

МАКСТИЛ, АД – Скопје

МАКФЕРТ ДОО Кавадарци

ДТПУ МЕСЕР ВАРДАР ТЕХНОГАС – ДООЕЛ Скопје, Локација Скопје

ДТПУ МЕСЕР ВАРДАР ТЕХНОГАС – ДООЕЛ Скопје, Подружница Битола

МИКЕЛИ ДООЕЛ с.Порој Тетово

МИНЕРАЛ ПРОЦЕСИНГ ДОО Кавадарци

МИНОЛ ДООЕЛ ШТИП – Фабрика за производство на моторни и индустриски масла

МИТТАЛ СТЕЕЛ СКОПЈЕ, АД – Скопје

МЗТ ‘ЛЕАРНИЦА’ А.Д. СКОПЈЕ (КАСТ ИНВЕСТ ДОО СКОПЈЕ)

НЈСК ХОЛДИНГ ДООЕЛ СКОПЈЕ

8 НОЕМВРИ АД НЕГОТИНО

OВЧЕПОЛКА ДОО Велес, Подружница Свињарска фарма с.Таринци Карбинци

ОКТА – Рафинерија за нафта, АД – Скопје

Македонија пат – Велес

Македонија пат – Битола

Македонија пат – Скопје

Македонија пат – Штип

ПЕЈПАР МИЛ ДОО КОЧАНИ

ПЕЛАГОНИЈА А.Д. ГОСТИВАР

ПИВАРА СКОПЈЕ, АД

Прогрес 98′ ДООЕЛ Гостивар

ПРОИЗВОДСТВО НА ТОПЛИНА БАЛКАН ЕНЕРЏИ ДООЕЛ Скопје - ТОПЛАНА ЗАПАД

ПРОИЗВОДСТВО НА ТОПЛИНА БАЛКАН ЕНЕРЏИ ДООЕЛ Скопје – ТОПЛАНА ИСТОК

ПРОТОТИП ДООЕЛ СКОПЈЕ, Подружница Прототип Цинкарна Кичево

ДПТГУ ПРПАРИМИ ПАТ дооел експорт-импорт с.Челопек-Тетово

РВМ РУББЕРВАСТ МЕНАЏМЕНТ с.Желино Тетово

РЕНОВА ДОО експорт-импорт с.Џепчиште, Џепчиште

РАД – КОМ ДООЕЛ Скопје

РЕПЛЕК ФАРМ ДООЕЛ СКОПЈЕ

Рудник ‘САСА’ ДООЕЛ – М.Каменица

САЛМАК МБ Скопје

СВИССЛИОН АГРАР ДОО Ресен (Агроплод ДООЕЛ Ресен)

СЕНТИС АГ ДООЕЛ Џепчиште

СИЛМАК дооел експорт-импорт

СИМ ИНЖЕНЕРИНГ ДОО СТРУМИЦА

СИНОХИДРО КОРПОРЕЈШН ЛИМИТЕД Пекинг, Подружница Скопје

СКОПСКИ ЛЕГУРИ ДООЕЛ, увоз-извоз, Скопје

СОЛ СЕЕ ДОО – Скопје

СУРИН“ Станимир Богојевски ДООЕЛ експорт импорт с. Старо Село Вратница

ИГМ “Вратница” – Вратница

ТАБ МАК ДОО Пробиштип

ТГС Технички гасови А.Д.Скопје

Т.Д. ИГМ ЏУМАЈЛИЈА ДОО Лозово

ТЕТЕКС АД – ТЕТОВО

ТЕТЕКС ЈАРН ГРУП ДОО Увоз-Извоз Тетово

ТЕ – ТО АД Скопје

ТЕХНО ПАВЕР ДООЕЛ увоз извоз Скопје, подружница бр.2 Превалец, Велес

ТИТАН ЦЕМЕНТАРНИЦА ‘УСЈЕ’ АД Скопје

TОНДАХ МАКЕДОНИЈА А.Д.Виница (Ново име: ВИНЕРБЕРГЕР ДООЕЛ)

TРАНСМЕТ

ТРГОПРОМЕТ ТОНИ ДООЕЛ ЦИГЛАНА КУМАНОВО (‘КИК’ Куманово, Керамичка Индустрија Куманово)

ТУЛАНА ДОО Гостивар

ФАРМА-АГРИПРО ДОО увоз-извоз Валандово

ФЕНИ Индустри (ЕУРОНИКЕЛ Индустри ДОО Кавадарци)

Фени Индустри – Рудник `Ржаново

ФИЛИП ИНЖЕНЕРИНГ ДООЕЛ увоз-извоз с.Бразда Чучер Сандево

ФЗЦ ’11 Октомври’ – А.Д.Куманово

ФРУКТАЛ МАК АД

ХРОМОС-ПЕСТИЦИДИ ДОО Скопје

ХУЛУСИ – КОМЕРЦ ц.о. Претпријатие за градежништво, трговија и услуги (ДПГТУ КООП ИНЖЕНЕРИНГ ДООЕЛ Куманово)

ЦРВЕНИ БРЕГОВИ АД увоз-извоз Неготино, с.Црвени Брегови

Џонсон Мети ДООЕЛ Скопје

ШЕСТ БРАЌА ДООЕЛ СКОПЈЕ

Швис Метход ДООЕЛ с.Чегране Гостивар

ШПУТИМ КОМЕРЦ