Projekte aktuale

Mbështetja në krijimin e një sistemi rajonal të menaxhimit të mbeturinave - Furnmizimi i pajisjeve dhe automjeteve për grumbullimin e mbeturinave në rajonin Lindor dhe Verilindor, faza I - Lot 2 - Pajisjet për grumbullimin e mbeturinave
Zhvillimi i një sistemi informacioni për monitorimin mjedisor
Përgatitja e një strategjie afatgjatë dhe ligjit të veprimit të klimës
Përmirësimi i infrastrukturës së grumbullimit të ujërave të zeza për Qytetin e Shkupit
Mbikëqyrja mbi zbatimin e kontratës për punimet për përmirësimin e infrastrukturës së grumbullimit të ujërave të ndotura në Qytetin e Shkupit

Tvining projekti përforcimi i mëtejshëm i kapaciteteve për implementimin efektiv të legjislacionit të BE-së në sferën e cilësisë së ajrit

Mbështetja e Republikës së Maqedonisë për revizionin e Strategjisë Kombëtare për llojllojshmërinë biologjike me plan aksionar dhe përpunimi i Raportit të 5-të kombëtarë i Konventës për biodiversitet(KBD)

Projekt Binjakëzimi “Përforcimi i kapacitetit administrativ në nivel qendror dhe lokal për transponim dhe implementim të Direktivës së re për Emetime Industriale 2010/75/EU”

Projekte e lidhura përmes IPA Komponentës I dhe Komponentës III