МК – НИ 028

ВКУПНА ЕНЕРГЕТСКА ИНТЕНЗИВНОСТ strelki r
Дефиниција
Единици
Клучно прашање
Клучна порака
Оценка
Методологија
Релевантност за креирање на политиката
Цели
Обврска за известување
Општи мета-податоци

 

Последна измена:  февруари 26, 2020