Strategjite

Strategjia nacionale për mbrojtjen e natyrës 2017-2027
Strategjia nacionale për biodiversitet me plan veprim 2018-2023
Strategjia Kombëtare për Investime në Mjedisin Jetësor
Strategjia Kombëtare për Aproksimim në Mjedisin Jetësor
Strategjia e Menaxhimit me Mbeturinat në Republikën e Maqedonisë (2008-2020)
Strategjia Kombëtare e Mekanizmit për Zhvillim të Pastër 2008-2012 sipas Protokollit të Kioto-s