СИЛМАК дооел експорт-импорт

Нацрт Измена на А-дозвола за усогласување со оперативен план (дозвола бр.11 од 03.2015 год.)

Записници од преговорите за добивање на дозвола за усогласување со оперативен план помеѓу МЖСПП и СИЛМАК, Јегуновце

Записник бр.1 од Преговори за добивање на дозвола за усогласување со оперативен план, помеѓу МЖСПП и Силмак, Јегуновце – Прв состанок , 07.05.2008 год. простории во МЖСПП, почеток 12:00 ч.

Записник бр.2 од Преговори за добивање на дозвола за усогласување со оперативен план, помеѓу МЖСПП и Силмак, Јегуновце – Втор состанок , 09.05.2008 год. простории во СИЛМАК, почеток 11:00

Записник бр.3 од Преговори за добивање на дозвола за усогласување со оперативен план, помеѓу МЖСПП и Силмак, Јегуновце – Трет состанок, 15.05.2008 год. простории во МЖСПП, почеток 13:00 ч.

Записник бр.4 од Преговори за добивање на дозвола за усогласување со оперативен план, помеѓу МЖСПП и Силмак, Јегуновце – Четврти состанок, 27.05.2008 год. простории во МЖСПП, почеток 11:00 ч.

Измена на А-дозвола за усогласување со оперативен план – бр.11-4492/2 од 20.05.2011 год.

Измена на А-дозвола за усогласување со оперативен план

ЈУГОХРОМ ФЕРОАЛОЈС ДОО

Барање за измена на А-дозвола за усогласување со операривен план

Целосен пренос на А-дозвола за усогласување со оперативен план

МЕТАЛ ИНВЕСТ ЕФТ ДООЕЛ – Скопје

А – Дозвола за усогласување со оперативен план

А – Нацрт дозвола за усогласување со оперативен план

БАРАЊЕ ЗА ДОБИВАЊЕ ДОЗВОЛА ЗА УСОГЛАСУВАЊЕ СО ОПЕРАТИВЕН ПЛАН - СИЛМАК дооел експорт-импорт, с.Јегуновце