МИТТАЛ СТЕЕЛ СКОПЈЕ АД – Скопје

А – Интегрирана еколошка дозвола за Арцелор Миттал (ЦРМ) АД – Скопје

Нацрт А – Интегрирана еколошка дозвола за Арцелор Миттал (ЦРМ) АД – Скопје

А-дозвола за усогласување со оперативен план

Нацрт А-дозвола за усогласување со оперативен план

Барање за дозвола за усогласување со оперативен план

МИТТАЛ СТЕЕЛ СКОПЈЕ, АД – Скопје - Оперативен план

Нетехнички преглед – Погон “Полуконти – HRM”, Погон “Ладна валавница – ЦРМ”

ПРИЛОЗИ

Прилог 1

Решение од Централен Регистер на РМ за ЦРМ

Решение за недвижности ХРМ – Државен завод за геодетски работи

Решение од Централен Регистер на РМ за ХРМ

Решение за објекти – ХРМ и Макстил – Влада на РМ

Решение по жалба во 2 степен – Влада на РМ

Прилог 2

ЦРМ Ладна валавница – амонијачно

ЦРМ Ладна валавница – ток на материјали

ХРМ Полуконти – Техничко еколошки елаборат

ХРМ Полуконти – Планска диспозиција на погонот ХРМ Полуконти

ХРМ Полуконти – Планска диспозиција на погонот ХРМ 2 Полуконти

ХРМ Полуконти – Планска диспозиција – Шема за ацетилен

ХРМ Полуконти – Планска диспозиција на фарвали

ХРМ Полуконти – Планска диспозиција – Шема за воздух

ХРМ Полуконти – Планска диспозиција – Шема за кислород

ХРМ Полуконти – Шема на вода за испирање на канал

ХРМ Полуконти – Шема на вода за ладење на траката

ХРМ Полуконти – Шема на инсталација за 3 и 6 бар атмосферска вода

ХРМ Полуконти – Шема на вода за ладење во потисни печки ХРМ

ХРМ Полуконти – Движење на согорени гасови од потисните печки

ХРМ Полуконти – Валавница за ленти ХРМ

ХРМ Полуконти – Валавница за ленти ХРМ – Противпожарен пат

ХРМ Полуконти - Енергенси – потреби, испорачатели, карактеристики, предлози и мислења (ХРМ) (*)

ХРМ Полуконти – Енергенси – Компримиран воздух

Прилог 3

Сертификат

Организациона шема – ЦРМ

Организациона шема – ХРМ

Обука

Политика за квалитет – ЦРМ

Политика за квалитет – ХРМ

Калибрација

Прилог 4

Листа на суровини и помошни материјали

Табела IV CAS кодови

Прилог 5

Договори за коварина

Мапа на привремени депонии

Листа на отпади за точка 5

Ракување со суровини горива меѓупроизводи и производи

Барање до РХМЗ

Прилог 6

Хоризонтални табели

Вертикални табели

Прилог 7

Предна страница ЕЛАБОРАТ за состојбата на локацијата и влијанието на активноста врз животната средина (воздух, бучава, почва) на објектот

Содржина

Извештај

Прилог табели

Ситуација со мерни места

Прилог 8

Опис на технологии и други техники за спречување на загадување

Прилог 9

Мапа ЦРМ

Шема на полуконти ХРМ и Ладна валавница ЦРМ

Прилог 10

Еколошки аспекти и најдобри достапни техники

Прилог 11

Eлаборат за итни ситуации ХРМ

Програма за обука – заштита од пожари

Програма за обука – заштита при работа

Правилник за заштита од пожари

Програма за обука – Еколигија

Прилог 12

Изјава на генерален директор