ВЕСНА – САП ДОО Скопје

А – Дозвола за усогласување со оперативен план

Нацрт дозвола за усогласување со оперативен план

Подружница Весна-Сап Пробиштип

Барање за дозвола за усогласување со оперативен план

Додаток I

Општи податоци

Локација на инсталацијата

Додаток II

Опис на инсталацијата, нејзините технички делови и директно поврзаните активности

Додаток III

Управување со инсталацијата

Прирачник за работа

Додаток IV

Потрошувачка на вода

Додаток V

Ракување со суровини, меѓупроизводи и производи
Управување со цврст и течен отпад во инсталацијата
Додаток VI

1.1 Детали за сите насочени емисии во атмосферата

1.2 Фугитивни и потенцијални емисии

1.3 Извештај од извршени мерења на емисии на загадувачки супстанции во воздухот

Детали за емисиите во површинските води
Додаток VII

Детали за состојбата на локацијата
Оценка на влијанието на емисиите
Оценка на влијанието на емисиите во површинските води
Додаток VIII

Опис на технологиите и другите техники

Додаток IX

Места на мониторинг и земање примероци

Додаток X

Еколошки аспекти и најдобри достапни техники

Додаток XI

Оперативен план

Додаток XII

Спречување на инциденти и итно реагирање
Оперативен план за спречување на настанување на пожари
План за заштита од пожари
Додаток XIII

Ремедијација

Додаток XIV

Нетехнички преглед