Листа на пријавени кандидати за член односно заменик член за Секторската работна група за секторот животна средина и климатски акции