Јавен повик за изразување на интерес за учество во реализација на проекти

Во рамки на проектната соработка со Кралството Норвешка, Министерството за животна средина и просторно планирање реализира два проекти со наслов:

-          „Градење на капацитети за поддршка на имплементације ЕУ ЕТС во Република Македонија“ и

-          „Интегрирана контрола и превенција од загадување“

Проектите овозможуваат директна поддршка на процесот на пристапување во ЕУ, а согласно Националната програма за усвојување на ЕУ право (НПАА) на Владата на Република Македонија. Истото се реализира преку обезбедување на соодветна експертиза, подготовка и одржување на обуки и работилници и подигнување на јавната свест во овие области.

За потребите на имплементација на овие проекти, потребни се организации/поедници, со соодветна експертиза во областа на животната средина и/или управување со проекти. За таа цел, се повикуваат сите организации и поединци што се заинтересирани да земат учество во реализација на проектите, да достават свое портфолио односно професионална биографија и писмо за интерес на адреса на Министерството.

При проценката на доставените писма за интерес, Министерството ќе ги има предвид следните критериуми:

-          Капацитет/минато искуство на организацијата во учество и/или управување со слични проекти

-          Развиени партнерства со институции и организации од земјата и странство

-          Квалитет на евентуално доставени предлози/идеи за унапредување на процесите во рамки на тековните

-          Квалитет на евентуално доставени предлози/идеи за можности за развивање на нови проекти

Краен рок за доставување на писмата за интерес е 11.01.2016 година.

Лице за контакт: Васка Стојановска
v.stojanovska@moepp.gov.mk