Maqedonia e Veriut së bashku me Austrinë dhe Suedinë shënon sukses 100% në përmbushjen e kërkesave të EEA

Eionet_core_data_flows_2020Për herë të tretë, në vitin 2021, Maqedonia e Veriut shënon 100% sukses në raportimin e të dhënave dhe informacioneve në raport me disa media të mjedisit jetësor për vitin e kaluar 2020, në përputhje me detyrimin ndaj Agjencisë evropiane të mjedisit jetësor – EEA të paraqesë të dhëna periodike dhe vjetore për gjendjen e mjedisit jetësor në vendin tonë. Qendra informative e Maqedonisë përmjedisin jetësor (QIMMJ) si pjesë e Ministrisë së Mjedisit Jetësor dhe Planifikimit Hapësinor raporton me të dhënat mbi cilësinë e ajrit, emetimet në ajër, biodiversitetin, zbutjen e ndryshimeve klimatike (inventarët kombëtar të serrave). Gazrat) dhe ujërat.

Vazhdimësia e këtyre sukseseve më të larta të Qendrës informative të Maqedonisë përmjedisin jetësordhe Ministrisë janë të një rëndësie të veçantë në drejtim të ruajtjes së gatishmërisë teknike të vendit për anëtarësimin në EEA dhe pajtueshmërisë me standardet më të larta për monitorimin e mjedisit në Evropë.

Një nga objektivat e EEA është të vlerësojë përmbushjen e vendeve anëtare dhe partnere me EEA në lidhje me të ashtuquajturat Core Data Flows – rrjedha prioritare e të dhënave dhe informacioneveqë paraqiten në EEA, në mënyrë që të tregojë gjendjen e vendit sistemet e monitorimit dhe menaxhimit me të dhënat për mjedisin jetësor, por edhe për gatishmërinë teknike për zbatimin e njoftimeve elektronike me të dhëna dhe informacione për EEA, si dhe për burimet njerëzore – ekspertiza e rrjetit kombëtar të ekspertëve – EIONET – pjesë integrale e të cilave janë përfaqësuesit e Ministrisë së Mjedisit Jetësor dhe Planifikimit Hapësinor, por edhe Instituti i Shëndetit Publik, Drejtoria

Megjithëse anëtarësimi i Maqedonisë së Veriut në EEA është i lidhur me anëtarësimin në BE, procesi i vazhdueshëm i forcimit të kapacitetit të ekspertëve kombëtarë dhe nevoja për planifikim dhe investime të qëndrueshme për të realizuar përparësitë kombëtare për forcimin e sistemeve të monitorimit mjedisor – duhet të jenë përparësi në nivelin më të lartë, për shkak të vëllimittë shtuar të punës në sektorin e mjedisit jetësor në Evropë, por edhe për shkak të nevojës për të përmirësuar gjendjen dhe perspektivën e mjedisit jetësor në Maqedoninë e Veriut.

https://www.eionet.europa.eu/dataflows/2020/