КРАТКОРОЧНИ МЕРКИ

Во случај на надминување на концентрација на ПМ10 честички од 100 μg/m³ во десет последователни дена Министерството за животна средина и просторно планирање ПРЕПОРАЧУВА, покрај почитување на препораките, релевантните институции во координација со локалните самоуправи да превземат активности за спроведување и на КРАТКОРОЧНИТЕ МЕРКИ:
kratkorocni merki.mkd flash