Yearly Archives: 2015

.

Известување за намера за изведување на проект и Барање за определување на обемот на ОВЖС – Постројка за третман на комунален и неопасен индустриски отпад, со цел искористување на корисните фракции, КО Шивец, Општина Кавадарци

.

Известување за намера за изведување на проектот – Студија за финансирање, изградба и управување на пречистителна станица за Град Скопје

.

Известување за намера за изградба на автопат А2, делница Гостивар-Кичево