Категорија: Соопштенија

Апел до јавноста

Министерството за животна средина и просторно планирање внимателно и континуирано го следи квалитетот на воздухот преку државната мрежа на мерни станици. Во текот на изминатата седмица забележани се појави на надминување на среднодневната гранична вредност за РМ10 (50 µg/m3) во Центар, Гази Баба, Карпош, Ректорат, Ѓорче Петров, Миладиновци, Битола 2, Кочани, Куманово, Струмица и Тетово,… Прочитај повеќе »

СООПШТЕНИЕ ЗА ДОСТАПНОСТ НА НОВИОТ ПАКЕТ НАЦРТ- ЗАКОНИ ОД ОБЛАСТА НА УПРАВУВАЊЕТО СО ПОСЕБНИТЕ ТЕКОВИ НА ОТПАД

Министерството за животна средина и просторно планирање ја информира заинтересираната јавност дека Нацрт верзиите на новите закони од областа на управување со посебните текови на отпад: Закон за проширена одговорност на производителот за управување со посебните текови на отпад, Закон за управување со пакување и отпад од пакување, Закон за управување со батерии и акумулатори… Прочитај повеќе »

СООПШТЕНИЕ ЗА ДОСТАПНОСТ НА НОВИОТ ПАКЕТ НАЦРТ- ЗАКОНИ ОД ОБЛАСТА НА УПРАВУВАЊЕТО СО ПОСЕБНИТЕ ТЕКОВИ НА ОТПАД

Министерството за животна средина и просторно планирање ја информира заинтересираната јавност дека Нацрт верзиите на новите закони од областа на управувањето со посебните текови на отпад: Закон за проширена одговорност на производителот за управување со посебните текови на отпад, Закон за управување со пакување и отпад од пакување, Закон за управување со батерии и акумулатори… Прочитај повеќе »