Категорија: Соопштенија

Соопштение

Идентификувајќи ја потребата за ефикасна борба против корупцијата, Министерството за животна средина и просторно планирање креираше низа на приоритетни активности насочени кон унапредување на професионалноста на службените лица и доследно почитување на законската регулатива како и санкционирање на сите форми и облици на коруптивно однесување. Согласно Годишниот план за спречување на корупција на Министерството за… Прочитај повеќе »

Објава на интерен оглас бр.1/2020 МЖСПП

Врз основа на член 48 став 4 од Закон за административни службеници („Службен весник на Република Македонија” бр. 27/14, 199/14, 48/15, 154/15, 5/16, 142/16 и 11/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 275/19 и 14/20), како и Правилникот за систематизација на работните места во Министерството за животна средина и просторно планирање број 01-2372/1… Прочитај повеќе »

Официјално пуштање во употреба на мониторинг станица за квалитет на воздух во Гевгелија

Во четврток, 15 октомври 2020, година ќе се организира официјално пуштање во употреба на новата станица за мониторинг на квалитет на воздух. Церемонијата ќе се одржи пред самата станица која е лоцирана во непосредна близина на детска градинка „Детска радост“ – клон „Сончогледи“, на улицата Ристо Јанев во Гевгелија, со почеток во 12 часот. Свои… Прочитај повеќе »