Категорија: Сервиси

Изградба на пречистителна станица за отпадни води за агломерација Тетово

Студија за оценка на влијание врз животната средина на проект: Изградба и реконструкција на колекторски и канализациони системи и изградба на пречистителна станица за отпадни води за агломерација Тетово