Работилница на работната група за емисии и инвентаризација во Европската агенција за животна средина

rabotilnica(14-16.05.2012 год.) Во Берн – Швајцарија се орджа работилница на работната група за емисии и инвентаризација во Европската агенција за животна средина, на која што учествуваше Светлана Глигоровска од Министерство за животна средина и просторно планирање.

Целите на оваа работилница беа да се овозможи форум за дискусија помеѓу оние експерти кои работата на компилирање и изготвување на емисиони инвентари, во насока на преглед на активностите од Протоколот Gothenburg, и импликациите по основ на исвестувањето за националните емисии.

На работилницата се направи преглед и на доставените податоци за 2011 година и се дадоа предлози за понатамошниот работен план на експертската група, како и предлози за одржување на понатамошни работилници, обуки и практична поддршка на земјите во Европа – за поефикасно изготвување на националните инвентари на емисии.